LLEK10289U Klinisk børneernæring

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Paediatric Clinical Nutrition

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring

Kursusindhold

Der undervises i grundbegreber inden for vækst samt relationen mellem vækst og ernæring hos det syge barn. Følgende emner vil blive gennemgået: 1) Særlige ernæringsproblemstillinger ved sygdomme i udvalgte organer hos børn. 2)Ernæringsterapi fra kostændringer til parenteral ernæring hos børn. 3) De specielle problemer hos børn med spisevægring og kroniske spiseproblemer. 4) Ernæringsterapi til børn ved både kroniske og akutte sygdomme med stress metabolisme. 5) Ernæring af det præmature raske og syge barn.

Målbeskrivelser

 

I kurset præsenteres sammenhænge mellem sygdom, vækst, ernæringsstatus og metabolisme. Ernæringsmæssige konsekvenser af sygdom samt ernæringsterapiens muligheder for at påvirke sygdomsudvikling samt helbredelse.

Efter gennemførsel af kurset vil de studerende være i stand til at:

Viden:
- beskrive basale sammenhænge mellem ernæring og vækst
- beskrive sammenhænge mellem vækst og sygdom
- beskrive hvordan sygdomme i de enkelte organer påvirker vækst og næringsstofomsætning
- have kendskab til sygdomme, der hyppigt rammer børn
- nævne væsentlige træk i patofysiologien bag disse sygdomme med fokus på særlige forhold hos børn
- referere principper for lægelige behandlingsmetoder

Færdigheder:
- forklare ernæringsrelevante ændringer i fysiologien hos børn under kronisk og akut sygdom
- analysere et barns sygehistorie med hensyn til de ernæringsrelevante aspekter
- kunne beregne ernæringsbehov hos raske og syge børn
- kunne foreslå ernæringsterapi til børn med både kroniske of akutte sygdomme

Kompetencer:
- anvende principperne til tværfagligt at kunne deltage i diskussion af det syge barns ernæringsbehov
- diskutere sygdommenes indflydelse på ernæringsbehov hos det syge barn
- tage ansvar for opstart og opfølgning af programmer til sekundær forebyggelse.
- i samarbejde med børnelæge kunne varetage ernæringsterapi hos børn dvs.
a. planlægge ernæringsterapi, med kost, med sondeernæring eller intravenøs ernæring
b. monitorere den ernæringsmæssige målopfyldelse for det enkelte syge barn
c. tilpasse ernæringsplaner i relation til udviklingen i sygdommen hos det syge barn

 

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

Kurser i sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi anbefales.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Forelæsninger ved både interne undervisere samt eksterne med ekspertise på særlige områder. Gruppearbejde med både gennemgang af patient cases og udvalgte temaer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 79
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Projektarbejde
 • 72
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives kollektiv tilbagemelding på 2 grupperapporter ved diskussion og gennemgang af svarmulighederne i plenum. I forbindelse med dette gives der også peerfeedback.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Grupperapporter skal være afleverede og godkendte.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen. Forberedelse 10 minutter efterfulgt af 20 minutters eksamination.


Indstillingskravet skal opfyldes inden reeksamen. Manglende rapporter udfærdiges individuelt og afleveres senest 3 uger inden reeksamen. Rapporterne skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til "Målbeskrivelse"