LLEK10200U Sygdomslære, ernæringsfysiologi ved sygdom og ernæringsterapi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Pato- and Nutritional Physiology, Diet Therapy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring

Kursusindhold

Patofysiologi og kliniske manifestationer ved lidelser i mave-tarm-kanal, lunger, nyrer, hjerte, knogler m.v. og effekten heraf på omsætningen af mad/næringsstoffer. Metaboliske sygdomme og terapien heraf. Ernæringsterapi ved stress-metabolisme, cancer, kirurgi, dialyse og andre situationer, hvor denne terapiform forekommer.

Målbeskrivelser

Kurset præsenterer sammenhænge mellem sygdommes indflydelse på ernæringstilstand og metabolisme af næringsstoffer, ernæringsmæssige konsekvenser af sygdom og muligheder for påvirkning af sygdomsforløbet hos den enkelte patient gennem ernæringsterapi.

Viden:
- Beskrive basale sammenhænge i kroppens funktioner, herunder de enkelte organers betydning for omsætningen af næringsstoffer
- Beskrive sygdomsprocessers påvirkning af de enkelte organers omsætning af næringsstoffer og deres funktion
- Udvise overblik over sygdomme, der hyppigt ses på hospitalerne
- Nævne væsentlige træk i patofysiologien bag disse
- Sammenfatte grundlaget for stress-metabolisme
- Referere principper for lægelige behandlingsmetoder

Færdigheder:
- Formidle interaktioner mellem fysiologiske systemer og de basale træk i cellers funktion
- Formidle ernæringsrelevante ændringer i fysiologien under sygdom, i særlig grad ved svær sygdom, hvor stofskiftet er ændret markant
- Analysere en sygehistorie med hensyn til de ernæringsrelevante aspekter
- Diskutere sygdommenes indflydelse på ernæringsbehov

Kompetencer:
- Anvende principperne til tværfagligt at kunne deltage i diskussion af den enkelte patients situation
- Tage ansvar for opstart og opfølgning af programmer til sekundær forebyggelse
- Selvstændigt kunne varetage ernæringsterapi, dvs.
a. planlægge ernæringsterapi, med kost, med sondeernæring eller intravenøs ernæring
b. monitorere den ernæringsmæssige målopfyldelse for den enkelte patient
c. tilpasse ernæringsplaner i relation til udviklingen i sygdommen

Lærebøger oplyses ved studiestart på Absalon.

Kompetencer indenfor ernæringsfysiologi anbefales.
Forelæsninger ved ansatte og eksterne specialister. Teoretiske, case-baserede øvelser relateret til forelæsningerne med afsluttede diskussion med underviser. Desuden skriftlig rapport om delemner indenfor absorption og metabolisme.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 200
 • Forelæsninger
 • 36
 • Projektarbejde
 • 60
 • Teoretiske øvelser
 • 112
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Beskrivelse af eksamen: 4 timers skriftlig auditorieeksamen med opgaver i teoretisk pensum, samt en case.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen på Peter Bangs Vej.
Krav til indstilling til eksamen

I kursusforløbet afleveres en gruppebaseret, skriftlig rapport om delemne indenfor henholdsvis absorption og metabolisme. Skal godkendes før eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt undtagen internet og kontakt til andre personer. USB-stik, PC, tablet og mobiltelefon tilladt. PC, tablet og mobiltelefon må dog ikke medtages på toilettet.

OBS: Da eksamen i år afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller på USB-stik.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur. Én bedømmer.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være 30 minutters mundtlig eksamination uden forberedelse.


Indstillingskravet skal opfyldes inden reeksamen. Rapporten afleveres individuelt og godkendes senest to uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se venligst "Målbeskrivelser"