LKEB10108U Almen kemi for biovidenskab

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

General Chemistry for Life Sciences

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Kursusindhold

Kursets faglige indhold er centreret omkring grundlæggende almen kemi med speciel fokus på emner af relevans for det biovidenskabelige fagområde.

Dette inkluderer det periodiske system, elektronkonfiguration for atomer, mængdeberegninger, bindingstyper, navngivning, Lewis strukture og VSEPR-teori, indledende koordinationskemi, afstemning af reaktionsligninger, støkiometri, kemisk ligevægt (syre-base-, fældnings- og kompleksligevægte), gassers opløselighed i væske, redoxreaktioner. Stofkemi med vægt på udvalgte grundstoffer med biologiske betydning. Kolligative egenskaber (osmotisk tryk etc.), termodynamik og fysisk kemi  (kalorimetri, enthalpi, entropi, og fri energi samt deres indbyrdes relationer), indledende elektrokemi og reaktionskinetik.

Kursets laboratoriedel skal illustrere, uddybe og forankre de teoretiske principper gennem praktiske øvelser. Laboratoriekurset omfatter en introduktion til laboratoriesikkerhed samt træning i sikkerhedsmæssigt korrekte laboratorierutiner herunder almindelig god laboratorieskik. På laboratorieøvelseskurset vil de studerende møde grundlæggende kemiske enhedsprocesser (fremstilling af opløsninger efter forskrift, pH måling, titrering, etc.) samt stifte bekendtskab med syntetiske og analytiske metoder inden for uorganisk og almen kemi.

Målbeskrivelser

Kurset skal bibringe aftagergruppen en forståelse af  kemiens grundlæggende rolle i de biovidenskabelige fagdiscipliner og skal bibringe de studerende nødvendige grundlæggende kemiske forudsætninger for de efterfølgende kurser.

Viden:

Efter at have gennemført kurset forventes den studerende at kunne redegøre for  grundlæggende principper, begreber, nomenklatur og metoder inden for kursets emneområder f.eks:

 • nævne de biologisk vigtige grundstoffer samt redegøre for deres grundlæggende kemiske egenskaber 
 • redegøre for kemisk ligevægt og koblede reaktioner, herunder forbindelsers  syre/base kemi og opløselighed
 • redegøre for grundlæggende termodynamik og elektrokemi
 • redegøre for grundlæggende kinetik


Færdigheder:

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne:

 • beskrive kemiske reaktioner ved afstemte reaktionsligninger.
 • anvende uorganisk kemisk navngivning.
 • anvende og kombinere definitioner og formler fra kursets emneområder
 • analysere kemi skrevet som tekst og omsætte det til kemiske reaktionsskemaer.
 • benytte kemisk terminologi til beskrivelse og forklaring af kemiske reaktioner.
 • udføre beregninger til at løse basale problemstillinger indenfor almen kemi, fysisk kemi og uorganisk kemi.
 • vurdere måleusikkerhed og bruge enheder korrekt.
 • udføre simple kemiske eksperimenter, herunder simple kemiske analyser (titrering) med rimelig præcision.


Kompetencer:

Den studerende skal efter kurset være i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer i almen og uorganisk kemi til en kemisk forståelse af de biologiske fagområder indenfor biovidenskab på SCIENCE, KU:

 • kunne relatere viden om stofkemi, kemisk binding og termodynamik til alment kemiske problemstillinger og drage relevante konklusioner også for biologiske systemer.
 • udvise god laboratoriepraksis i overensstemmelse med gængs praksis for laboratoriesikkerhed.
 • kunne redegøre for teori og databehandling i et kemisk eksperiment samt redegøre for udvalgte eksperimentelle teknikker.
 • kunne bruge IT i form af: regneark til dataanalyse og tekstbehandling til rapportering.

Lærebog vil blive oplyst på Absalon. Eksempel på lærebog kunne være:

 • Chemistry - Principles and Reactions, Eighth Edition
 • William L. Masterton, Cecile N. Hurley
 • Broks/Cole Cengage Learning.
 • Vejledning til laboratorieøvelser i Kemi.

Supplerende materiale (noter, case-opgaver, eksempelopgaver etc.) udleveres via Absalon.

Kompetencer svarende til kursus i Matematik og databehandling.
Hovedtrækkene af kursets pensum gennemgås i forelæsningsform, men suppleres med relevante opgaver og eksempler på opgaveløsning in plenum. Indlæring og anvendelse af stoffet støttes ved teoretisk øvelsesundervisning på mindre hold, især i form af opgaveløsning. Laboratorieundervisningen er obligatorisk og omfatter hjemmeforberedelse, gennemførelse af de praktiske øvelser og rapportskrivning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Teoretiske øvelser
 • 38
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers skriftlig eksamen med opsyn heraf 1½ timer uden hjælpemidler og 2½ timer med hjælpemidler. De 1½ timer uden hjælpemidler tæller som 35 %, mens de 2½ timer med hjælpemidler tæller som 65 % af den skriftlige eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

75% af laboratorierapporterne skal være godkendt.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Første del af den skriftlige eksamen (1½ time) er uden hjælpemidler, dog må skriveredskaber og almindelig lommeregner anvendes. Sidste del af den skriftlige eksamen er med alle hjælpemidler tilladt. Brug af internet eller lignende er dog ikke tilladt. Man må ikke kunne kommunikere med omverdenen elektronisk via kabel eller trådløst under prøven.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen af 30 minutter. Der er ingen forberedelsestid.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.