LFYB10036U Biofysik

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Biophysics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i bioteknologi 

Kursusindhold

Kurset viser gennem en lang række eksempler hvordan, man kan anvende enkle fysiske begreber og metoder til at få en dybere, kvantitativ forståelse for emner inden for bioteknologi, biokemi, menneske-, dyre- og plantefysiologi samt cellebiologi. I kurset lærer man at foretage beregninger på alle disse biologiske systemer uden brug af avanceret matematik.

Kurset er opdelt i fire hovedområder:

Biofysik på organismeniveau:
Biomekanik, der beskriver biomaterialers og vævs grundlæggende mekaniske egenskaber (elasticitet og brudstyrke) samt plante- og dyrevævs reaktion på ydre belastninger (træk- og trykspændinger samt torsion).
Gennemgang af blodkredsløbet med henblik på tryk- og energiforhold samt oxygenoptagelse. Væsketransport i planter og porøse stoffer. Organismers energiproduktion, temperaturregulering og vandbalance.

Biofysik på celle- og organniveau:
Passiv og aktiv transport over cellemembranen, membranpotential, ligevægtspotential, elektrokemisk potential samt osmose, filtration og nerveledning.

Biofysik på molekylniveau:
Indledning til molekylær biofysik, der omhandler biomolekylers struktur og vekselvirkning på et statistisk-fysisk grundlag.

Biofysiske analysemetoder:
De fysiske principper bag udvalgte analysemetoder som f.eks. OD (Optisk Densitet), UV/VIS- og fluorescensspektroskopi, centrifugeringsteksnikker og SDS-PAGE.

Målbeskrivelser

Kurset målsætning er, at give den studerende øget forståelse for dyre-og plantefysiologi, anatomi og cellebiologi gennem anvendelsen af fysiske modeller og metoder. Desuden at give den studerende indsigt i de fysiske principper, der styrer biomolekylers struktur og indbyrdes vekselvirkning.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden
Redegøre for biofysikkens grundlæggende love, principper, begreber og metoder, indenfor kursets emneområder.

Færdigheder
Anvende og kombinere definitioner, metoder og formler fra kursets emneområder til at udføre enkle ræsonnementer og beregninger.

Anvende fysiske enheder i beregninger samt at kunne omregne mellem forskellige enhedssystemer.

Kompetencer
Identificere og analysere biofysiske aspekter af biologiske problemstilinger, fortolke resultatet af analysen og drage relevante konklusioner.

Der forelæses ca. 2 timer ad gangen i alt tre gange om ugen. Den resterende tid, 2 timer 3 gange om ugen, benyttes til teoretiske øvelser (regneøvelser).
Kurset henvender sig primært til studerende på biologi-bioteknologi.
Fysikstuderende opfordres til at følge kurset ”Introduktion til Bio- og medicinsk fysik”.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives løbende mundtlig feedback ved de teoretiske øvelser i det omfang, de studerende beder om det.

Der er desuden en prøveeksamen midtvejs i forløbet, hvor de studerende retter, kommenterer og giver karakter til hinandens opgavebesvarelser.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Der regnes opgaver så bredt som muligt inden for kursets emner. Opgaverne tager udgangspunkt i forskellige biologiske, fysiologiske eller molekylære problemstillinger.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Hvis 10 eller færre personer er meldt til reeksamen, vil denne blive afholdt som en 30 minutters mundtlig eksamen med 30 minutters forberedelsestid med alle hjælpemidler undtagen computer.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.