LBIB10172U Introduktion til bioteknologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Introduction to Biotechnology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Kursusindhold

Kursets formål er at give en indføring i fagområdet molekylær bioteknologi og en forståelse af hvordan forskellige typer organismer, herunder mikrober, planter, og dyr kan indgå i bioteknologi. Kurset giver også eksempler på forskning og erhverv indenfor bioteknologi, samt en oversigt over uddannelsens opbygning. Målet nås gennem forelæsninger og en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde. Her tages udgangspunkt i samfundsrelevante problemstillinger, der har en bioteknologisk vinkel, som bearbejdes ud fra naturvidenskabelige kriterier.

Kurset består af 3 elementer. (1) Introduktion til uddannelsen og hvor den kan bruges; (2) En forelæsningsrække som dækker et afgrænset grundlæggende pensum om bioteknologi bl.a. med fokus på genomer, molekylærbiologi, rekombinant DNA teknologi og bioteknologisk anvendelse af forskellige organismer; (3) Projektarbejde i grupper med afsæt i samfundsrelevante problemstillinger, som kan adresseres med bioteknologiske løsninger.

Gruppeprojekterne udvikles i tæt samarbejde med vejledere hvor de videnskabelige kriterier for rapporters indhold og udformning introduceres. I projektarbejdet fokuseres der på: Problemorientering; problemidentifikation, problemanalyse og problemformulering. Projektorganisering; definition af en opgave, planlægning og styring af projektet. Samarbejdets dynamik; kommunikation, organisering, og roller i grupper. Skriftlig og mundtlig formidling af videnskabelig information; indhold, struktur og formalia. Litteratur og kildehåndtering.

Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at give kendskab til grundlæggende molekylærbiologi, rekombinant DNA teknologi og andre bioteknologiske relevante metoder. Desuden er der en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde med udgangspunkt i en bioteknologisk problemstilling, som bearbejdes ud fra videnskabelige kriterier.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at:

Viden:

- kunne forklare grundlæggende molekylærbiologiske processer og deres regulering på forskellige niveauer.

- have kendskab til udvalgte bioteknologiske teknikker og principper.

- kunne reflektere over forskellige typer levende organismers karakteristika.

- kunne beskrive og forstå relevansen af erhvervs- og forskningsmæssige udnyttelse af bioteknologien

- udvise kendskab til kriterier for kommunikation af videnskabelig information inden for det bioteknologiske område og rapportudarbejdelse, hvad angår formalia, konsistens, klarhed, præcision og sprog.

Færdigheder:

-  kunne arbejde problemorienteret og derved være i stand til at; identificere, analysere, formulere, afgrænse og bearbejde en bioteknologisk problemstilling på et videnskabeligt niveau.

-  kunne arbejde projektorganiseret i en gruppe, herunder definere en konkret opgave, planlægge aktiviteter, styre arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber der skal til for at gennemføre projektet, samt evaluere forløbet.

-  kunne formidle resultatet både mundtligt og skriftligt således at normerne for videnskabelig formidling inden for bioteknologi i studierapportform opfyldes.

-  kunne samarbejde effektivt i grupper og få en forståelse for de dynamikker der har betydning for udviklingen af et effektivt samarbejde

-  kunne håndtere information der er relevant for et bioteknologisk projekt og forholde sig kritisk til denne.

Kompetencer:

-  kunne håndtere komplekse problemstillinger inden for bioteknologi og arbejdsprocesser ved at planlægge, styre og evaluere arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber i projektets forskellige faser.

-  kunne opponere og give konstruktiv kritik til medstuderende

 

Fremgår af kursusoversigten som fremlægges på Absalon før kursusstart.

Undervisningen består af en række forelæsninger i et afgrænset pensum inden for bioteknologi som bliver grundlag for eksamen, samt diskussioner med studielederen og et udvalg af biotek-uddannede professionelle fra industrien og andre relevante sektorer som fortæller om hvad biologi-bioteknologi uddannelse går ud på og hvad den kan bruges til. Sideløbende projektforløb inden for bioteknologiske emner, hvor der indgår midtvejsseminar, afsluttende projektrapport, en mundtlig fremlæggelse og opponering af projektet, med mulighed for at inddrage virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i projektarbejdet. I projektarbejdet arbejdes der med faglige, metodemæssige, samarbejdesmæssige og studietekniske elementer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Holdundervisning
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 45
 • Projektarbejde
 • 85
 • Vejledning
 • 25
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 min.
Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i egen gruppes projekt og eksamination i lærebogens pensum med relation til projektet. Ingen forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i afsluttende fremlæggelse af projekt. Godkendt projektrapport og godkendt fremlæggelse af projektrapport.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen som ordinær eksamen.

Hvis gruppen ikke opfylder kravene, afleveres en revideret projektrapport senest tre uger før reeksamen. Rapporten skal godkendes inden re-eksamen.

Hvis projektrapporten er godkendt, men enkeltpersoner ikke har deltaget i det afsluttende seminar, skal projektet fremlægges individuelt umiddelbart inden reeksamen afholdes, og denne fremlæggelse skal godkendes.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse