LBIB10127U Dyrs og planters diversitet

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Diversity of Animals and Plants

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

Dette kursus giver den nødvendige baggrundsviden for alle, der efterfølgende skal beskæftige sig med levende organismer i forskellige sammenhænge. Det kan for eksempel være bæredygtig produktion af fødevarer, klimaændringers påvirkning af biodiversitet, samt fremtidige udfordringer med invasive arter. I løbet af kurset får du et overblik over de levende organismers formvariation og vi gennemgår de principielle forskelle på Eubakterier, Archaea og Eukaryoter. Vi karakteriserer de store grupper inden for Eukaryoter, alger, svampe, dyr og planter. Derefter fokuserer vi på udvalgte grupper inden for dyr og planter. Disse grupper bliver brugt som udgangspunkt for en gennemgang af gruppernes morfologi, artskendskab, livscyklus, økologi og evolution. De vigtigste morfologiske begreber samt analyse af sammenhænge mellem organismers struktur, form og funktion bliver gennemgået og afprøvet ved teoretiske og praktiske øvelser samt på ekskursioner. På ekskursionerne vil kurset koble til de økologiske grundprincipper, der er behandlet i kurset "Naturressourcer og økologi". Inden for nogle få udvalgte grupper af planter og dyr får I mulighed for at gå i dybden og få en indgående forståelse af systematik, slægtskabsforhold og arter i disse grupper. Inden for planter fokuseres der på seks plantefamilier, der indeholder vigtige kulturplanter. Inden for dyr lægger vi vægt på hvirveldyr, samt insekter og andre hvirvelløse dyr af relevans for menneskepåvirkede systemer. Vi fremlægger og diskuterer de grundlæggende principper for navngivning af organismer. Både klassiske metoder til karakterisering af organismer baseret på variation inden for anatomi, morfologi og kromosomtal, og moderne metoder baseret på molekylærbiologisk variation bliver præsenteret. Sammenhængen mellem fylogenier og klassifikation bliver gennemgået og afprøvet til øvelser.

I opnår færdigheder i at bruge bestemmelsesnøgler til danske plantearter og insektordener og vil dermed kunne identificere udvalgte danske plantearter og de væsentligste insektordener. Der bliver lagt vægt på planter og insektarter, der er relevante inden for skovbrug, landbrug, havebrug og andre menneskepåvirkede systemer.

Målbeskrivelser

Efter kurset, vil den studerende være i stand til at kunne:
Viden
Vise overblik over slægtskabsforhold og forskelle mellem de store grupper af levende organismer.
Kende  centrale begreber inden for konstruktion af fylogenier.
Referere regler for navngivning af organismer.
Beskrive begreber og fagtermer inden for dyre- og plantemorfologi.
Genkende og beskrive seks danske kulturplante-familier.
Genkende og beskrive de vigtigste danske insektordener.
Kende mindst 50 danske plantearter .
Anvende identifikationsværktøj til udvalgte danske planter og insekter.

Færdigheder
Formidle viden om morfologi og artsbestemmelse.
Analysere sammenhænge mellem organismers struktur, form, funktion og klassifikation.
Forklare regler for navngivning af organismer.
Vurdere sammenhængen mellem klassifikation og fylogenier.
Forklare livscykler for udvalgte plante- og dyregrupper.
Korrekt bestemme et bredt udvalg af danske plantearter og væsentligste danske insektordener ved hjælp af videnskablig relevante bestemmelsesnøgler og litteratur

Kompetencer
Vurdere og anvende bestemmelsesnøgler til danske plantearter og insektordener
Diskutere betydningen af korrekt bestemmelse af organismer i forhold til anvendelse og taksonomisk niveau.

Asmussen-Lange, C.B. og Lange, C. Levende Verden - introduktion til livets evolution og klassifikation.
Frederiksen S, Rasmussen F.N., Seberg O. Dansk Flora. Nyeste udgave.
Jakobsen N. og Jensen, J. Systematisk Botanik.
Lange, C.B.A. og Jacobsen, N. Biologisk Nomenklatur.
Sømme, L. Hvirvelløse Dyr.
Hickman, C., Keen, S., Larson, A. og Eisenhour, D. Animal Diversity, nyeste udgave.
Se Absalon for kursuslitteratur.

Undervisningen præsenterer de studerende for dyrs og planters variation og forskellighed gennem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og ekskursioner. Teoretisk viden formidlet ved forelæsninger viderebearbejdes i teoretiske og praktiske øvelser, og på ekskursioner. I forløbet er indlagt opgaver, hvor den studerende kan teste sin viden, sit faglige niveau og træne brugen af det teoretiske stof på praktiske forhold.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Teoretiske øvelser
 • 6
 • Ekskursioner
 • 14
 • Laboratorie
 • 28
 • Projektarbejde
 • 18
 • Eksamen
 • 18
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Det er dialogbaseret feedback som gives i forelæsninger, til øvelser og under ekskursioner.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering, 2 timer, online Quiz-eksamen. Eksamenssættet vil bestå af flere elementer. Der vil være en række spørgsmål indenfor alle kursusemner, inklusive bestemmelse af udvalgte planter og insekter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination, 20 min. uden forberedelse.

Kriterier for bedømmelse

Eksamensbesvarelserne vil blive bedømt på baggrund af opfyldelse af målbeskrivelsen.