LBIB10125U Cellebiologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Cell Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i naturressourcer 

Kursusindhold

Følgende emner behandles i forelæsningner og teoretiske øvelser: Introduktion til cellen, biomembraner og organeller, extracellulær matrix, energi / assimilation /dissimilation, genom og gener, proteinbiosyntese og dens regulering, cytoskelet og motorproteiner samt cellekommunikation og cellereproduktion. Desuden gennemgås opbygning af digitale billeder, deres gavnlige forstørrelse og acceptabel billedbehandling.

De praktiske øvelser omfatter introduktion til lysmikroskopi og dens anvendelse til at analysere grundstrukturen af plante- og dyreceller, samt nogle cellefunktioner. Desuden opbygning af de vigtigste biopolymerers molekylærstruktur, mitosen og meiosen, og mikroskopiske farvemetoder.

Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at give en grundlæggende teoretisk viden om cellers og organellers opbygning og funktion samt praktisk erfaring indenfor mikroskopanalyser af cellulære strukturer.

Når kurset er afsluttet forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Udtrykke viden om cellers og organellers tredimensionelle opbygning og funktion
 • Beskrive grundlæggende love og principper inden for den intracellulære kompartmentering, proteinbiosyntese, energidannelse og cellecyklus
 • Nævne og beskrive transportprocesser og cellekommunikation i og mellem celler
 • Forstå cellernes indbyrdes sammenspil og grundprincipper i vævsdannelse
   

Færdigheder:

 • Arbejde med lysmikroskoper og forstå mikroskopiske måle- og prøvepræparationsmetoder
 • Formidle problemstillinger og løsninger klart i faget cellebiologi, både på skrift og i tale
 • Dokumentere mikroskopiske observationer som tegninger i den rette proportion og som digitale billeder på mobiltelefon.
   

 Kompetencer:

 • Reflektere over og diskutere cellebiologis videnskabsteoretiske og -etiske problemstillinger
 • Arbejde selvstændigt såvel som gå ind i fagligt og projektorienteret samarbejde med andre
 • Tilegne sig ny viden og reflektere over egen læring i faget cellebiologi.

Se eksempler på litteratur:

Lærebog: Alberts et al. Essential Cell Biology, Garland Science, New York - London; 5. udgave

Kompendium: Schulz Lab Manual Cell Biology, Samfundslitteratur, Life Sciences.

Rasmussen: Håndbog i biologiske fagtermer

Litteraturhenvisninger er med forbehold, det endelige valg angives i Absalon før blokstart.

Undervisningen omfatter forelæsninger, praktiske og teoretiske øvelser. Der forventes en selvstændig bearbejdning af en del af det teoretiske pensum. Per uge vil der være 2 forelæsninger, 1 praktisk øvelse og 2 teoretiske øvelser, som består af opgavepræsentation, selvstændig opgaveløsning og opgavegennemgang
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 135
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Laboratorie
 • 14
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig eksamen heraf 1½ time uden hjælpemidler og 2½ timer med skriftlige hjælpemidler.
De 1½ time uden hjælpemidler tæller som 35%, mens de 2½ timer med skriftlige hjælpemidler tæller som 65% af den samlede eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af 75% øvelsesrapporter, som omfatter dokumentation af øvelsesresultater og opgavebesvarelser

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Første del af eksamen er uden hjælpemidler, sidste del er med alle skriftlige hjælpemidler samt computer, tablet eller e-reader. WIFI skal være slået fra.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination (30 min.).

Der kan ikke ses bort fra krav om afleverede øvelsesrapporter, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor aflevere en e-learnings-opgave senest 2 uger inden reeksamen. Opgaven omhandler de praktiske øvelsers indhold og gennemføres efter aftale med den kursusansvarlige.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.