JSJK00001U Retssystemers funktion og virke (Cand. soc. i jura)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Legal Systems and their Functions

Kursusindhold

Formålet med dette faglige modul er at give de studerende kendskab til nationale såvel som internationale retssystemers opbygning. Fokus er på kompetenceforhold og processuelle regler. Denne viden skal de studerende sætte i forhold til deres egen professionsfaglighed og placere i en større juridisk sammenhæng, således at de studerende får en dybere forståelse for de retlige problemstillinger, de møder indenfor deres profession. Desuden har faget til formål at kunne identificere særlige retskulturelle træk ved det danske retssystem - set i sin historiske sammenhæng - sammenlignet med kontinental europæisk og anglo-amerikansk retstradition. Kurset bygger ovenpå den juridiske viden om retssystemer, som de studerende har erhvervet sig i deres professionsbacheloruddannelse. Retssystemers funktion og virke er et alment fag med mange vidensmål. Faget har et stort dogmatisk juridisk element, kombineret med professionssociologi, retshistorie, komparativ ret og enkelte aspekter af retssociologi og retsfilosofi.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Om det danske retssystems opbygning, dets professionelle aktører i deres institutionelle forankring og sammenhæng med internationale systemer
 • Om magtfordelingslæren og myndighedernes funktion set i relation til denne
 • Om forvaltningens klagesystemer og aktører
 • Om karakteristika ved dansk retspleje, herunder adgangen til domstolsprøvelse og 2-instans-princippet og sondringen mellem offentlig og privat ret
 • Om danske myndigheder og den danske stat i et retshistorisk perspektiv
 • Om den danske retstradition i komparativ belysning

 

Færdigheder:

 • At kunne placere forskellige typer af retlige dokumenter i sin deres institutionelle og processuelle sammenhæng
 • At kunne udfinde særlige nationale og internationale karakteristika ved diverse retskilder
 • At kunne analysere praksis med anvendelse af en teoretisk professionsforståelse

 

Kompetencer:

 • Identificere kompetente myndigheder i retlige forhold
 • At kunne vurdere processuelle forhold inden for sin den studerendes egen bachelor faglighed og mulige procesbelastninger i relation til konkrete problemstillinger
 • At kunne reflektere over egen professions faglighed og opgaver, sammenlignet med den juridiske profession

Pensum består både af en lærebog og enkelte artikler. 

Lærebogen:

Helle Blomquist: Retssystemers funktion og virke

Artikler:

Lærebogen suppleres af enkelte artikler der vil fremgå af undervisningsplanen. Så vidt det er muligt (ift de ophavsretlige regler) gøres de tilgængelige på Absalon

I forhold til uddannelsens overordnet profil hjælper faget med at integrere jura i de studerendes professionsfaglighed og herved uddanne dem til professionsjurister.
Undervisningen i faget er tilrettelagt som en kombination af individuelt arbejde og gruppearbejde. Undervisningen struktureres over øvelser og case-arbejde, der tager udgangspunkt i, at de studerende lærer at kombinere egen kernefaglighed med en juridisk forståelse. Gruppearbejde er en grundstruktur i undervisningen. De studerende vil både skulle arbejde sammen omkring en fælles professionsfaglighed (eksempelvis socialrådgiver), hvor de kan arbejde i dybden med fælles professionsfaglige problemstillinger. De studerende vil også skulle arbejde sammen på tværs af forskellige
professionsfagligheder. Herved vil de studerende lære at arbejde på tværs af fagligheder, at kunne genkende juridiske problemstillinger og at kunne transferere en erhvervet juridisk viden til andre professionssammenhænge. Det er en central del af fagets undervisning, at de studerende bringer egen viden og refleksion ind i undervisningen. Dette skal understøttes gennem løbende opgaver, hvor de studerende som led i deres forberedelse til eksempel skal finde den relevante lovgivning (national som international) for en professionsfaglig juridisk problemstilling og kunne redegøre for kompetenceforhold og processuelle forhold.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 18
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Afleveringsdato: 13. januar 2023

Reeksamen

Afleveringsdato: 22. februar 2023

Kriterier for bedømmelse

Eksamen er en selvvalgt skriftlig opgave hvor den studerende skal demonstrere målbeskrivelsens viden- og færdighedskompetencer gennem besvarelse af en række af fagets efterbehandlingsspørgsmål.