JKRD14012U Diplomafhandling

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Diploma thesis

Kursusindhold

Læringsmål for afgangsprojektet Afgangsprojektet danner afslutningen på diplomuddannelse i kriminologi. Afgangsprojektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere at uddannelsens formål er opnået. Formål: At den studerende gennem integration af praksiserfaringer og en udviklingsbaseret tilgang

• Har indsigt i kundskabsområder som er centrale for diplomuddannelsen i kriminologi

• Kan analysere og vurdere professionsorienterede problemstillinger og handlemuligheder, der er relateret til praksis i det kriminologiske område

• Kan identificere, analysere, vurdere og formidle praksisnære og faglige problemstillinger og begrundede handlemuligheder, der er relateret til praksis inden for det kriminologiske område, herunder inddrage og anvende relevante teorier og metoder og forskningsresultater.

Indhold: Der tilbydes undervisning i mindre omfang i relation til afgangsprojektet.

 

Målbeskrivelser

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

• Viden om, hvilke metoder, der er mest formålstjenlige i forhold til at undersøge en konkret problemstilling

• Viden om teoretiske og praktiske forhold i relation til en konkret problemstilling

• Evne til at reflektere over, hvordan kriminologiske forskningsresultater kan bringes i spil i forhold til egen professionspraksis

 

Færdigheder: Den studerende kan:

• Indsamle og analysere og vurdere informationer inden for det valgte kriminologiske område med anvendelse af relevante teori/teorier og metode/metoder

• Dokumentere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger og handleløsninger og -muligheder, der er relateret til valgte emne

• Formidle faglige så vel som praktiske problemstillinger og handlemuligheder for relevante samarbejdspartnere og/eller brugere

 

Kompetencer: Den studerende kan:
 
• Indgå selvstændigt i fagligt såvel som tværfagligt samarbejde om vurdering og evaluering af konkrete problemstillinger i komplekse arbejdssammenhænge inden for rammerne af en professionel etik
 
• Håndtere udviklingsarbejde i samarbejde med andre, såvel fagligt som tværfagligt

• Udvikle egen praksis på baggrund af teorier og empirisk viden indenfor kriminologiens hovedområder.

Undervisningen varetages af højt kvalificerede undervisere
Faget er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 56
  • Seminar
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Prøveformsdetaljer
Skriftlig uden tilsyn (hjemmeopgave), 12 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelse: Individuel bedømmelse med ekstern censur efter gældende karakterbekendtgørelse