JKRD14010U Ofre for kriminalitet: Viktimologi, retsbevidsthed og vidnepsykologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Victimology

Kursusindhold

Formål: at bibringe den studerende viden om kriminalitetens ofre, herunder konsekvenser af at blive offer for kriminalitet samt hjælp til ofre for kriminalitet

– herunder bl.a. erstatning, offerrådgivning samt konfliktråd. Endvidere fokuserer modulet på befolkningens retsbevidsthed samt vidnepsykologi

Indhold:

• Hvem bliver ofre og hvorfor?

• Støtte til ofre for kriminalitet

• Restorative justice, herunder konfliktråd

• Befolkningens retsopfattelse

• Centrale vidnepsykologiske problemstillinger

 

 

Målbeskrivelser

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

• Viden om viktimisering og dens konsekvenser

• Viden om støtte til ofre for kriminalitet

• Viden om retsbevidsthed

• Viden om vidnepsykologi

• Evne til at reflektere over, hvordan viktimologiske teorier og opmærksomhed på ofre i bred forstand kan bringes i spil i forhold til egen professionspraksis

 

Færdigheder: Den studerende kan

• Mestre informationsindsamling om teori og metoder i arbejdet med ofre for kriminalitet

• Inddrage et viktimologisk perspektiv i forhold til konkrete problemstillinger

• Anvende viktimologiske teorier i fagligt og tværfagligt samarbejde i forhold til ofre for kriminalitet

• Formidle viden om viktimologi og retsbevidsthed til såvel fagpersoner som andre

 

Kompetencer: Den studerende kan

• Indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde om tiltag rettet mod ofre for kriminalitet

• Udvikle egen praksis på baggrund af relevant viden om hhv. viktimologi, retsbevidsthed og vidnepsykologi

Undervisningen varetages af højt kvalificerede undervisere
Dette fag er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 68,75
  • I alt
  • 68,75
Ikke relevant
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelse Individuel bedømmelse med intern vurdering efter gældende karakterbekendtgørelse