JJUS00018U Advokatret

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Advocacy law

Kursusindhold

Retssystemet overlader det til advokater at varetage en række kritiske opgaver som juridiske rådgivere og partsrepræsentanter i retlige tvister. For at sikre kvalitet og upartiskhed i denne opgavevaretagelse opstiller lovgivningen en række krav til advokaternes kvalifikationer og adfærd. Foruden egentlig lovgivning (bl.a. i retsplejeloven og straffeloven) foreligger en række regler og anbefalinger fra Advokatsamfundet, der suppleres med en righoldig praksis fra Advokatnævnet og domstolene. I dette fag gennemgås centrale dele af denne regulering.

 

Kurset er disponeret således:

 • Advokatprofessionens historie, advokatrettens grundbegreber
 • Ejerskabs- og integritetsregulering
 • Tavshedspligten
 • Interessekonflikter
 • Adfærdsregulering, herunder under sagsførelse
 • Klientaftalen
 • Advokatens vederlag
 • Hovedtræk af tilsyns- og sanktionssystemet
Målbeskrivelser

Den studerende skal kunne:

 • Redegøre for de gældende regler inden for kursets emneområde
 • Identificere konkrete, professionsetiske dilemmaer, der kan opstå i advokatvirksomhed
 • Redegøre for de hensyn, der ligger bag reglerne, og argumentere for retstilstanden på områder, der ikke måtte være afklaret i praksis
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde..

Mads Bryde Andersen og Lars Lindencrone Petersen: Advokatretten. 


I tillæg hertil vil der på kursusrummet på Absalon blive fremlagt et materiale bestående af de advokatetiske regler og udvalgte domme og advokatnævnskendelser.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver

Undervisningen foregår som forelæsninger suppleret med drøftelser i grupper og plenum.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 29

Reeksamen

Uge 32