JJUS00018U Advokatret

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Advocacy law

Kursusindhold

Retssystemet overlader det til advokater at varetage en række kritiske opgaver som juridiske rådgivere og partsrepræsentanter i retlige tvister. For at sikre kvalitet og upartiskhed i denne opgavevaretagelse opstiller lovgivningen en række krav til advokaternes kvalifikationer og adfærd. Foruden egentlig lovgivning (bl.a. i retsplejeloven og straffeloven) foreligger en række regler og anbefalinger fra Advokatsamfundet, der suppleres med en righoldig praksis fra Advokatnævnet og domstolene. I dette fag gennemgås centrale dele af denne regulering.

 

Kurset er disponeret således:

 • Advokatprofessionens historie, advokatrettens grundbegreber
 • Ejerskabs- og integritetsregulering
 • Tavshedspligten
 • Interessekonflikter
 • Adfærdsregulering, herunder under sagsførelse
 • Klientaftalen
 • Advokatens vederlag
 • Hovedtræk af tilsyns- og sanktionssystemet
Målbeskrivelser

Den studerende skal kunne:

 • Redegøre for de gældende regler inden for kursets emneområde
 • Identificere konkrete, professionsetiske dilemmaer, der kan opstå i advokatvirksomhed
 • Redegøre for de hensyn, der ligger bag reglerne, og argumentere for retstilstanden på områder, der ikke måtte være afklaret i praksis
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde..

Mads Bryde Andersen og Lars Lindencrone Petersen: Advokatretten. 


I tillæg hertil vil der på kursusrummet på Absalon blive fremlagt et materiale bestående af de advokatetiske regler og udvalgte domme og advokatnævnskendelser.

Undervisningen foregår som forelæsninger suppleret med drøftelser i grupper og plenum.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Ikke relevant
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 29 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 32