JJUB57011U Tings- og kreditorret

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Property and Creditor Law

Kursusindhold

Faget omhandler tingsret, herunder navnlig rettigheder over fast ejendom, finansiering af fast ejendom og erhvervslivets finansiering, samt kreditorret, dvs. foged- og insolvensret. Formålet med faget er at give de studerende de kompetencer, der fremgår af målbeskrivelsen.

 

Faget omhandler 3 overordnede temaer:

1) Fast ejendom: Ejendomsdannelse, tinglysning af rettigheder, rettighedskonflikter og finansiering

2) Erhvervslivets finansiering, herunder særligt virksomhedspant og fordringspant

3) Kreditorerne, dvs. navnlig materiel foged- og insolvensret

 

Faget bygger videre på den formueretlige viden, som de studerende har erhvervet i fagene Erstatning & Kontrakt og Obligationsret.

Målbeskrivelser

Den studerende skal opnå:

 

 • Viden om hvilke samfundsmæssige og økonomiske hensyn, der ligger bag reglerne i tings- og kreditorret.

 

 • Viden om den tingsretlige afgrænsning mellem forskellige aktivtyper, herunder om ejendomsdannelse, samt den tingsretlige betydning af afgrænsningen.

 

 • Færdighed til at forklare de grundlæggende tingsretlige principper, herunder navnlig vindikation, ekstinktion, sikringsakt, prioritets- og gyldighedsvirkning.

 

 • Viden om de forskellige rettighedsregistre samt disses betydning for finansiering og omsætning af aktiver.

   

 • Viden om de grundlæggende regler om tinglysning af rettigheder på fast ejendom samt færdighed til at vurdere, om en rettighed skal tinglyses.

 

 • Viden om reglerne om retsforholdet mellem pantsætter og panthaver i fast ejendom.

   

 • Viden om de forskellige typer pantebreve, herunder i relation til sikringsakt og transport.

 

 • Kompetence til at identificere, analysere og vurdere rettighedskonflikter vedrørende fast ejendom, herunder panteretlige konflikter (prioritetsstillinger).

 

 • Færdighed til at vurdere, om tilbehør til en fast ejendom omfattes af rettigheder over ejendommen.

 

 • Viden om reglerne om erhvervslivets finansiering ved sikkerhedsstillelse, herunder særligt reglerne om virksomhedspant og fordringspant.

   

 • Viden reglerne om pant i fordringer, motorkøretøjer og løsøre.

 

 • Færdighed til at analysere og vurdere rettighedskonflikter mellem virksomhedspant, fordringspant og andre rettighedstyper.

 

 • Viden om samspillet mellem finansieringsretten og kreditorretten, herunder navnlig om sikkerhedsrettigheders stilling under insolvensbehandling.

 

 • Viden om regler, praksis og teori om udlæg, tvangsauktion og insolvensbehandling og om de væsentligste retsvirkninger heraf.

 

 • Færdighed til at vurdere, om der foreligger grundlag for udlæg, tvangsauktion og insolvensbehandling, herunder viden om samspillet mellem reglerne om udlæg, tvangsauktion og insolvensbehandling.

 

 • Viden om regler, praksis og teori vedrørende skyldnerens grundlæggende økonomiske rettigheder i forhold til kreditorerne.

   

 • Kompetence til at vurdere, om et aktiv er beskyttet mod kreditorerne.

   

 • Færdighed til at vurdere, om de grundlæggende betingelser for gældssanering og rekonstruktion er opfyldt.

 

 • Viden om reglerne om lighed og ulighed mellem kreditorerne herunder om hvilke krav, der omfattes af garantiordninger, samt kompetence til at vurdere et kravs placering i konkursordenen.

 

 • Kompetence til at analysere og vurdere, om disposition kan tilsidesættes efter regler, praksis og teori om omstødelse.

 

 • Kompetence til at analysere og vurdere, hvorledes en kontrakt påvirkes af en kontrahents insolvensbehandling efter reglerne om indtræden hhv. videreførelse, opsigelse og tvungent debitorskifte.

 

1) Peter Mortensen: Digital tinglysning for studerende (2. udg., 2019), kap. II.2‐5 (37 s.), kap. III.2 bortset fra III.2.5 (7 s.), kapitel III.3 bortset fra III.3.3 (9 s.), kapitel III.4 bortset fra III.4.2.4 (10 s.), kapitel III.5.1 (4 s.), kapitel III.5.3.1 (2 s.), kap. III.6 (1 s.), kap. IV.1‐2.1 (8 s), kapitel IV.2.3‐3 bortset fra IV.3.5 (23 s.), kapitel IV.4 bortset fra IV.4.7 (15 s.), i alt ca. 116 s.

 

2) Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom (2. udg., 2014), kapitel I.3.1‐3.3 (17 s.), I.4.1‐4.3 (10 s.), II.1‐2.4 (13 s.), II.3‐4 (8 s.), III.1‐4 (34 s.), IV.1‐5 (50 s.), V.1‐6 (47 s.) og VI.2‐3 (22 s.), i alt ca. 201 s.


3) Peter Mortensen: Virksomhedspant og fordringspant – sikringsakter og ekstinktion (2014), kap. II.1‐6, III.1‐5 og IV.1‐4, i alt ca. 38 s.

 

4) Ulrik Rammeskow Bang‐Pedersen: Kreditorerne, 3. udg. (2019), kap. II‐X, i alt ca. 277 s.
 

5) Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, 4. udg. (2013), kapitel 12.2‐5, i alt ca. 42 s. Det bemærkes, at andre dele af bogen anvendes som pensum i Obligationsret (og de studerende således formodes allerede at have anskaffet bogen på 3. semester). Hvis bogen når at udkomme i 5. udg. i 2020, kan den enkelte studerende vælge, om man vil anvende 4. udg. eller 5. udg.


6) Peter Mortensen: Uddrag af Indledning til tingsretten for studerende, 20219/2020, i alt ca. 90 s. 


7) Ulrik Rammeskow Bang‐Pedersen: ” Nettometoden efter U 1999.817 H og 1999.1783 H – Højesteret på afveje?”, Juristen 2004 s. 295 f (15 s.).


8) Anne Cathrine Ingerslev: ” Oprykningsret efter afdragsfrie realkreditlån”, U 2006 B s. 328 f (3 s.). Artiklen findes på Karnov Online.

 

9) Lasse Højlund Christensen: ”U 2009 1918 H ‐ og lidt om kassekreditter”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2009 s. 339 f (5 s.). Artiklen findes på Karnov Online.


10) Ulrik Rammeskow Bang‐Pedersen: ”Konflikter mellem virksomhedspant og factoring”, U 2016 B s. 388 f (3 s). Artiklen findes på Karnov Online.


11) Astrid Millung‐Christoffersen: “Virkningstidspunktet for sikringsakter ‐ særligt med henblik på forholdet mellem factoring og virksomhedspant i fordringer”, U 2017 B s. 51 f (7 s). Artiklen findes på Karnov Online.


12) Anders Boserup: ” Vindikation i leasingforhold”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift T 2017 s. 99 f (5 sider). Artiklen findes på Karnov Online.

 

Det samlede pensum udgør ca. 800 sider, hvoraf ca. 40 sider udgøres af artikler.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Øvelser
 • 0
 • Seminar
 • 64
 • I alt
 • 412,5
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 5 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

 

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

15. juni 2023

Reeksamen

18. august 2023