JJUB57005U Individets grundlæggende rettigheder

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Fundamental Rights of the Individual

Kursusindhold

Faget skal give de studerende et grundlæggende indblik i individets grundlæggende rettigheder således, som disse beskyttes i dansk ret.

 Faget omhandler individets grundlæggende rettigheder, som disse findes nedfældet i Grundloven, EMRK, EU-retten og i centrale FN-konventioner. Fagets hovedfokus er på Grundlovens menneskerettigheder, som har status af trinhøjere normer i dansk ret, og på de europæiske menneskerettigheder, navnlig EMRK, eftersom disse har et særligt gennemslag i dansk ret.

Faget omhandler for det første generelle spørgsmål, herunder:

 • menneskerettighedernes historie og ideologi
 • de menneskeretlige kilders status i dansk ret
 • samspillet mellem national og europæisk rettighedsbeskyttelse
 • rettighedernes ret- og pligtsubjekter og anvendelsesområde
 • rettighedsfortolkning
 • rettighedsbegrænsning.


Faget omhandler for det andet specifikke rettigheder:

 • forbuddet mod tortur m.v.
 • den personlige frihed
 • retten til privat- og familieliv
 • religionsfriheden
 • ytrings- og informationsfriheden
 • forsamlingsfriheden
 • foreningsfriheden
 • ejendomsretten
 • retten til forsørgelse
 • forbuddet mod diskrimination
 • retten til en retfærdig rettergang og til effektive retsmidler mod rettighedskrænkelser.
Målbeskrivelser

Viden:

 • menneskerettighedernes værdigrundlag og rolle i en demokratisk forfatning;
 • menneskerettighedernes begrænsning i forhold til andre væsentlige samfundshensyn;
 • menneskerettighedernes betydning for forholdet mellem de politiske organer og domstolene;
 • samspillet mellem nationale, europæiske og universelle menneskerettigheder
 • menneskerettighedernes normstruktur
 • de enkelte menneskerettigheders kerneindholdFærdigheder:

 • redegøre for de forskellige menneskeretlige retskilders status og gennemslag i dansk ret;
 • redegøre for de centrale principper vedrørende fortolkning af menneskerettigheder, retfærdiggørelse af indgreb i menneskerettigheder og domstolskontrollen hermed;
 • koncipere menneskeretlige bestemmelser
 • formidle sin menneskeretlige viden og argumentation på en struktureret og sprogligt såvel som fagligt korrekt måde, såvel mundtligt som skriftligt.


Kompetencer:

 • analysere (herunder kritisere) og udlede det centrale af en menneskeretlig dom;
 • uddrage det relevante for en menneskeretlig problemstilling af en større sagsfremstilling;
 • argumentere klart for, hvorledes en konkret menneskeretlig problemstilling bør løses; herunder træffe et sagligt begrundet valg, hvor flere løsningsmuligheder foreligger;
 • reflektere over menneskerettighedernes funktion i forfatningsretten
 • fortolke menneskerettighedsbestemmelser selvstændigt og formålsorienteret
 • juridisk rådgivning, herunder prioritering blandt flere mulige løsningsmodeller
 • Jens Elo Rytter, Individets grundlæggende rettigheder, 4. udgave 2021 (474 sider)
 • Jeroen Temperman, Religious Symbols in the Public School Classroom, artikel (36 sider)
 • Lisl Brunner, The Liability of an Online Intermediary for Third Party Content, artikel (12 sider)
 • Jens Elo Rytter, Opløsning af ulovlige foreninger ved dom – retsstillingen efter UfR 2021.4999 H (Loyal to Familia) (10 sider)

 

I alt 532 sider.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer snart på fagets hjemmeside.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Projektarbejde
 • 12
 • Seminar
 • 38
 • I alt
 • 275
Ikke relevant
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbogen.com
EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Folketingstidende: www.folketingstidende.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

7. juni 2023

Reeksamen

15. august 2023