JJUB57004U Erstatning og Kontrakt

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Tort and contract

Målbeskrivelser
 • redegøre for indholdet af de grundlæggende formueretlige regler og bærende individuelle og samfundsmæssige hensyn inden for erstatningsret og kontraktret (aftaleret og købsret)
 • identificere erstatningsretlige og kontraktretlige problemstillinger i en case, der beskriver et konkret hændelsesforløb
 • systematisere og analysere konkrete formueretlige problemstillinger under hensyn til den kontekst, de præsenteres i ved anvendelse af formueretlige retskilder
 • argumentere klart og præcist for, hvordan et formueretligt problem kan forebygges eller løses
 • træffe et sagligt begrundet valg i tilfælde, hvor flere løsningsmuligheder foreligger samt
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde, herunder
 • koncipere udkast til responsa, regler, aftaleklausuler og afgørelser

Grundlæggende erstatningsret, 1. udgave 2019
Andreas Bloch Ehlers
ISBN  9788761940742
 

Køb – Dansk indenlandsk købsret, Studieudgave, 3. omarbejdede udgave 2022
Joseph Lookofsky og Vibe Ulfbeck
ISBN 9788757447943


Lærebog i Aftaleret, 2014, 1.udgave
Ole Hansen & Vibe Ulfbeck
ISBN 9788757433425


Forventet sideantal: ca. 530 sider, heraf 70 sider hovedtrækslæsning.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. findes på fagets hjemmeside.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Seminar
 • 46
 • I alt
 • 275
Ikke relevant
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

31. maj 2023

Reeksamen

8. august 2023