JJUB57004U Erstatning og Kontrakt

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Tort and contract

Målbeskrivelser

- redegøre for indholdet af de grundlæggende formueretlige regler og bærende individuelle og samfundsmæssige hensyn inden for erstatningsret og kontraktret (aftaleret og købsret)
- identificere erstatningsretlige og kontraktretlige problemstillinger i en case, der beskriver et konkret hændelsesforløb
- systematisere og analysere konkrete formueretlige problemstillinger under hensyn til den kontekst, de præsenteres i ved anvendelse af formueretlige retskilder
- argumentere klart og præcist for, hvordan et formueretligt problem kan forebygges eller løses
- træffe et sagligt begrundet valg i tilfælde, hvor flere løsningsmuligheder foreligger samt
- formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde, herunder
- koncipere udkast til responsa, regler, aftaleklausuler og afgørelser

Grundlæggende erstatningsret, 1. udgave 2019
Andreas Bloch Ehlers
ISBN  9788761940742
 

Køb – Dansk indenlandsk købsret, studieudgave, 2.udgave 2019
Joseph Lookofsky og Vibe Ulfbeck
ISBN 9788757442533


Lærebog i Aftaleret, 2014, 1.udgave
Ole Hansen & Vibe Ulfbeck
ISBN 9788757433425


Forventet sideantal: ca. 530 sider, heraf 70 sider hovedtrækslæsning.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. findes på fagets hjemmeside.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 219
  • Forelæsninger
  • 10
  • Seminar
  • 46
  • I alt
  • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

26. maj 2020

Reeksamen

5. august 2020