JJUB57003U  Strafferet og Straffeproces

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Criminal Law and Criminal Procedure

Kursusindhold

Formålet med undervisningen i faget StrafferetogStraffeprocesret er for det første at bibringe de studerende de grundlæggende forudsætninger for at arbejde med de straffe- og straffeprocesretlige regler om kriminalisering og sanktionering af lovovertrædelser samt behandlingen af straffesager. Herudover skal undervisningen i faget mere generelt bidrage til, at den studerende udvikler gode almene metodiske færdigheder med hensyn til håndtering af juridisk kildemateriale, argumentation og problemløsning.

I undervisningen på bacheloruddannelsen lægges vægten på de overordnede princippers indhold, grundlæggende begrebers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde, samt aktuelle eller på anden vis særligt interessante problemstillinger. Faget omfatter fire grundlæggende emnekredse:

1. De almindelige objektive og subjektive betingelser for strafansvar.
2. Udvalgte eksempler på strafbare gerningstyper.
3. Straffene og andre strafferetlige retsfølger.
4. Straffeprocesretlige spørgsmål.
5. Fuldbyrdelse af straffe og andre strafferetlige sanktioner.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende efter afsluttet undervisningsforløb skal kunne:

- Analysere lovgivning, praksis og teori ved brug af fagets metoder;
- Redegøre for og forklare de overordnede princippers indhold, grundlæggende begrebers betydning, centrale reglers baggrund og typiske anvendelsesområde samt fagets retskildelære;
- Identificere og analysere relevante retskilder i forhold til fagets konkrete problemstillinger samt give saglige og kvalificerede begrundelser for løsningsforslag;
- Perspektivere fagets plads i retssystemet og reglernes egnethed til i givne sammenhænge at fungere som middel til regulering og styring samt værn om grundlæggende retsstatsprincipper;
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 

Jørn Vestergaard (red.): Forbrydelser og andre strafbare forhold. 3. udgave 2018
Jørn Vestergaard: Strafferetlige sanktioner, 2. udgave 2017
Jørn Vestergaard: Straffeprocessen – grundtræk af dansk strafferetspleje, 2. udg. 2018 (forventet udgivelse medio juni 2018)

Jørn Vestergaard: Strafferetlige og straffeprocesretlige opgaver og lektionsplaner mv., 2017 (materialet er også tilgængeligt i Absalon)

Knud Waaben/Lars Bo Langsted: Strafferettens almindelige del I. Ansvarslæren. 6. udgave 2015

 

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Eksamensdato: 20 december 2018

Reeksamen

Eksamensdato: 7. februar 2019

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • Forelæsninger
  • 14
  • Forberedelse
  • 219
  • I alt
  • 289