JJUB57000E Bachelorprojekt

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Bachelor Dissertation

Kursusindhold

Bachelorprojektet afrunder bacheloruddannelsen og giver mulighed for at vise de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af studiet. Formålet med bachelorprojektet er, at du lærer at gennemføre et større skriftligt projektarbejde med krav om at kunne indentificere og afgrænse en relevant juridisk problemstilling, analysere den med en passende faglig dybde og formidle resultatet skriftligt.
Du har mulighed for at skrive bachelorprojektet enten individuelt eller i en gruppe på to til fem studerende.

Målbeskrivelser

Mht. viden skal den studerende kunne:

 • redegøre for den retsvidenskabelige teori og praksis inden for projektets emneområde
 • redegøre for sammenhængen mellem projektets analyser og de i lyset projektets afgrænsning relevante dele af pensum til uddannelsens øvrige fag


Mht. færdigheder skal den studerende kunne:

 • analysere retlige problemstillinger inden for uddannelsens område
 •  formulere en retlig relevant problemstilling inden for uddannelsens område
 • argumentere for problemformuleringens afgrænsning
 • dokumentere og/eller argumentere for påstande i analyse og konklusion
 • sikre, at der er konsistens imellem projektets enkelte dele, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen


Mht. kompetencer skal den studerende kunne:

 • udvælge og afgrænse de teoretiske og metodiske tilgange til analyse af problemformuleringen
 • selvstændig argumentere for retlige løsninger inden for projektets område
 • formidle den for bachelorprojektet relevante viden og argumentere fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalet litteratur til læsning i forbindelse med introforelæsning og klyngevejledning:
 

 • Riis, Thomas & Trzaskowski, Jan (red.) (2020): Skriftlig Jura – Den juridiske fremstilling, 2. udg., Ex Tuto Publishing.
Udover introduktionsseminar tilbydes individuel vejledning og klyngevejledning.
”BA-projektet kører tæt parløb med de obligatoriske fag Ret, moral og politik og Retshistorie, der afholdes i de første to tredjedele af 6. semester. For mange studerende ligger en af de centrale udfordringer ved at skrive en større skriftlig opgave som BA-projektet i at kunne arbejde problemorienteret på en saglig retsvidenskabelig måde. På Ret, moral og politik arbejdes der med casebaseret opgaveskrivning af op til seks skriftlige opgaver fordelt hen over semesteret. I det ugentlige arbejde med skrivningen af små 3½ sides opgaver optrænes netop i lille målestok de samme generiske kompetencer, der skal til for at kunne skrive et godt BA-projekt. Man får optrænet:
i) Evnen til at kunne udvælge og afgrænse en relevant retsvidenskabelig problemformulering, og til at kunne argumentere for den valgte teoretiske og metodiske tilgang,
ii) Evnen til på baggrund af denne teori at kunne argumentere overbevisende for analytiske konklusioner, og
iii) Evnen til at kunne formulere sig skriftligt på en sammenhængende måde, hvor den faglige viden formidles overbevisende, velstruktureret og sprogligt korrekt.
På den baggrund er semesteret lagt an på, at den studerende arbejder aktivt med skrivningen af disse caseopgaver også som led i forberedelserne til at kunne skrive BA-projektet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 3
 • Forberedelse (anslået)
 • 409,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Prøveformsdetaljer
Bachelorprojekt
Krav til indstilling til eksamen

-  

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

10. maj 2024

Reeksamen

1. august 2024

Kriterier for bedømmelse

...