JJUB55192U Klimaret: Regulering og håndhævelse

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Climate law: Regulations and enforcement

Kursusindhold

Klimaforandringerne indtager en stadig mere central rolle i samfundsdebatten, og de seneste år er domstolene også blevet inddraget i kampen mod klimaforandringerne. Globalt er der anlagt mere end 2.000 klimaretssager.

Klimaret, som juridisk disciplin er relativ ny i dansk sammenhæng og bygger på retskilder fra EU-retten og folkeretten. Klimaret består af en kombination af klimaloven fra 2020 og den menneskeretlige beskyttelse, der findes i hhv. EMRK og EU-charteret. Klimaretten har indflydelse på både borgerne, samfundet og institutionerne. Klimaretten er tæt forbundet med anden regulering, herunder miljølovgivning, naturens retlige status (biodiversitet), og Environmental, Social og Governance (ESG eller bæredygtighed i et juridisk perspektiv).

Hovedvægten i faget vil være europæisk og dansk ret.
EU-retten indeholder forskellige materielle regler inden for klima, energi og miljø, hvortil kommer de vigtige folkeretlige konventioner, protokoller og aftaler fra Rio- til Paris aftalen.

Ud over den retlige regulering af klimaretten vil et element i faget endvidere være håndhævelse, herunder et blik på de mange aktuelle klimaretssager, retsubjekter og pligtsubjekter.

Endelig vil den stigende trend med forbrugersager om greenwashing blive inddraget.

Målbeskrivelser

Viden:
Redegøre for komplekse juridiske problemstillinger inden for klimaretten, der omfatter forskellige reguleringsniveauer (Danmark, EU og i FN) og nye reguleringsformer fx (Corporate Sustainability Due Diligence direktivet). Kunne forklare udfordringer ved klimasøgsmål, (retlig interesse, erstatningsretlig adækvans og værnet interesse/schutzzweck.

 

Færdigheder:
Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg af teoretiske og praktiske løsninger på tilpasningen og bekæmpelsen af klimaforandringer.
Identificere nye retskilder i form af komparative studier af andre europæiske retssytemer (EU-ret og EMRK) og identificere retlige figurer, herunder sondringen mellem vertikal virkning (stat/borger) og horisontal virkning (borger/borger)

 

Kompetencer:
Formidle og formulere den tilegnede viden på en struktureret og sammenhængende måde på et kompliceret retligt område, der er i udvikling og griber ind i alle samfundsområder og påvirker samfundet og borgerne.

Evne til at reflektere og argumentere på en fagligt og sprogligt korrekt måde vedrørende en klimaretlige problemstillinger, herunder magtfordelingsmæssige/​demokratiske udfordringer ved klimaretssager.

Samlet set vil de studerende opnå analytiske og juridiske kompetencer inden for det klimaretlige område, herunder en større forståelse for de klimaretlige konsekvenser i Danmark og i EU og mulige håndhævelsesmuligheder.

”Klimaret - Almindelig del” af Christina D. Tvarnø, sider 350 + forskningsartikler om relevante afsagte klimaretssager (Urganda-, Shell-, Carvalho- og Duarte-sagerne, samt de tyske og norske sager)

Faget bliver undervist på dansk.
Have fulgt fagene EU-ret, Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret, Individets grundlæggende rettigheder.
Studenter-præsentationer af forskellige klimaretlige emner, case-arbejde (lav din egen klimaretssag), gæsteoplæg fra personer, der arbejder med klimaret i praksis.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 171,25
  • Seminar
  • 35
  • I alt
  • 206,25
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 43

Reeksamen

Uge 4 - mandag, tirsdag, onsdag