JJUB55189U Energikontrakter og –ansvar

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Energy contracts and liability

Kursusindhold

Indholdet af energikontrakter og de vilkår, der knytter sig hertil, tiltrækker sig betydelig opmærksomhed i den offentlige debat og i den klima-, energi-, og sikkerhedspolitiske dagsorden.

En stabil udvinding, transport og distribution af energi er en afgørende forudsætning for oprettelse af produktion og velfærd i vores samfund. Der stilles i disse år omfattende krav og forventninger til udviklingen af energisektoren som et led i den grønne omstilling, idet svindende lagre samt produktions- og distributionsforstyrrelser samtidig understreger de fundamentale behov for forsyningssikkerhed. Forsyning med energi forudsætter et velfungerende, kompetitivt energimarked, drevet af private virksomheders transaktioner på både nationalt og globalt niveau. Faget fokuserer på energirettens obligationsretlige grundlag, det vil sige på de kontrakter, der indgås som grundlag for udvinding, produktion, distribution og handel med energi. Der er tale om ofte investeringstunge transaktioner, der er baseret på komplekse og ofte risikobetonede aktiviteter, og faget behandler endvidere de ansvars- og erstatningsretlige regler, der knytter sig hertil.

Faget er baseret på de studerendes evne til at anvende aftale- og erstatningsretlige principper og deres kendskab til grundlæggende offentligretlige regler, som er erhvervet på den juridiske bacheloruddannelse. Faget kombinerer en teoretisk analyse baseret på obligationsretligt grundpensum og den nyeste juridiske forskning på området med en praktisk aftale- og erstatningsretlig tilgang via de i kontrakter, der anvendes i energisektoren og de typetvister, der knytter sig hertil.

Målbeskrivelser

Det er fagets mål, at de studerende skal kunne:

 

 • Redegøre for og forklare teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger, der udspringer af på den ene side samfundets behov for energiforsyning og på den anden side de private transaktioner, der danner grundlag for udvinding, transport og distribution af energi 
 • Identificere de aftale- og erstatningsretlige problemstillinger, der knytter sig til udvinding, transport og distribution af energi på grundlag af bl.a. udvindingsaftaler og koncessioner, off shore kontrakter, transportaftaler og forsyningsaftaler 
 • Identificere de grundlæggende offentligretlige regler og principper, som varetages af forsyningslovgivningen
 • Analysere de problemstillinger der knytter sig implementering af bl.a. EU-retlige samt klima- og miljøretlige regler i energikontrakterne
 • Analysere konkrete misligholdelses- og ansvarssituationer i samspillet mellem den almindelige obligationsret og rammelovgivningen
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
 • Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
Undervisningen på faget er casebaseret. Hver undervisningssession vil omfatte cases, som de studerende enten har forberedt eller får udleveret i undervisningen. Cases vil afspejle praktisk forekommende juridiske dilemmaer eller tivster, der knytter sig til energisektorens kontrakter, og som illustrerer, hvordan obligationsretten finder praktisk anvendelse, herunder hvordan den indgår i samspil med grundlæggende offentligretlige regler og hensyn.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 171,25
 • Seminar
 • 35
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 43

Reeksamen

Uge 4 - mandag, tirsdag, onsdag