JJUB55183U Aflyst Kvalitativ metode for jurister

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Qualitative Method for Legal Professionals

Kursusindhold

Kvalitative metoder kan belyse retspolitiske problemstillinger og dermed bygge videre på eller supplere en retsdogmatisk analyse. Det er typisk spørgsmål af typen ”hvordan er X’s oplevelse af…?” eller ”hvad er X’s viden om…?”, et eksempel kunne være ”Hvilken betydning har det for retssikkerheden at der er færre jurister ansat i central administrationen?”. Kvalitativ metode er anvendeligt både for egne undersøgelser og for at have en baggrundsforståelse som muliggør at man kan forholde sig til andres kvalitative undersøgelser og materiale. Dette er med hensigt at kunne evaluere både robustheden og kvaliteten af den kvalitative undersøgelse.

 

Dette kursus omhandler konkret hvordan man med høj kvalitet designer og udfører en kvalitativ forskningsundersøgelse. Hver studerende vil skulle udføre et interview med en selvvalgt person som har viden eller erfaring inden for en juridisk problemstilling af interesse for den pågældende studerende. Processen fra design, udførelsen af interviewet, transkribering og analyse vil være en vekselvirkning mellem udførelse af de praktiske opgaver og oplæg fra underviser som skal ruste den studerende til selvstændigt at lave sin egen undersøgelse samt diskussioner i grupper og i plenum på seminarer. Mod slutningen af kurset vil undervisningsformen være workshops hvor de studerende arbejder med deres konkrete projekt med sparring fra medstuderende og underviser.

Målbeskrivelser

Læringsmålene er:

 

De studerende skal opnå følgende viden:

 • Redegøre for hvad kvalitativ data er.
 • Redegøre for grundlæggende principper for design og udførelse af kvalitative interviews.
 • Redegøre for grundlæggende principper for analyse, formidling og evaluering af kvalitative interviews.

 

De studerende skal opnå følgende færdigheder:

 • Identificere og formulere juridisk relevante spørgsmål som kan besvares ved brug af kvalitativ metode
 • Designe interview studiet.
 • Udføre individuelle forskningsinterviews.
 • Analysere, formidle og evaluere kvalitativ data og metode.

 

De studerende skal opnå følgende kompetencer:

 • Kritisk kunne vurdere og reflektere over kvaliteten af kvalitative undersøgelser.
 • Refleksion over generelle styrker og svagheder ved kvalitativ metode.
 • Selvstændigt udføre en kvalitativ undersøgelse.
 • Kritisk reflektere over egne værdier og indsats i kursets opgaver.
 • Give konstruktiv kritik på andre studerendes kursusarbejde med opgaver.

Litteraturen vil være tilgængelig på Absalon ved kursusstart og vil primært være videnskabelige artikler suppleret med boguddrag om kvalitativ metode. Disse vil være på lettilgængeligt engelsk og beløbe sig til max 375 sider.

 

Undervisningen er på dansk, læsematerialet vil være på dansk og engelsk
Gruppediskussioner
Peer-review feedback
Workshops
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 171,25
 • Seminar
 • 35
 • I alt
 • 206,25
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

To gange undervejs på kurset vil de studerende skulle give skriftlig peer-review feedback til hinanden samt modtage skriftlig feedback fra underviser. Der vil også være mulighed for mundtlig sparring og feedback i løbet af seminarerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 2 døgn
Stillet individuel opgave, 2 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Faget er nedlagt i efterårssemesteret 2021

Reeksamen

Faget er nedlagt i efterårssemesteret 2021