JJUB55165U Digital forvaltning

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Digital Administration

Kursusindhold

Faget har overordnet til formål at give de studerende kompetence til at indgå i den moderne digitaliserede og datadrevne forvaltningsmyndighed eller udføre konsulentarbejde for sådanne myndigheder eller deres leverandører:

 

Kurset omfatter følgende primært forvaltningsretlige temaer:

 • Teknologier og digitaliseringsprocesser i den danske forvaltning og deres retligt relevante karakteristika
 • Den digitale forvaltnings retskildebillede
 • De ulovbestemte, forvaltningsretlige grundsætninger i den digitale forvaltning
 • Lovregulering af de digitale løsninger, der anvendes af offentlige myndigheder, herunder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer og den danske implementering af NIS-direktivet
 • Forvaltningsrettens grundsætninger om delegation og tilsyn med private it-leverandører.
 • Prøvelsesspørgsmål i den digitale forvaltning, herunder konsekvenser af underkendelse.

 

Kurset omfatter følgende primært databeskyttelsesretlige temaer:

 • Datebeskyttelsesrettens baggrund og reguleringens anvendelsesområde
 • De databeskyttelsesretlige defintioner
 • De mest relevante bestemmelser i de databeskyttelsesretlige regelsæt, der giver grundlag for at behandle personoplysninger i den digitale forvaltning
 • De databeskyttelsesretlige principper og deres betydning i den digitale forvaltning
 • De databeskyttelsesretlige krav ved samarbejde mellem myndigheder eller mellem myndigheder og med private (databehandlere mv.)
 • Dataansvarliges doku­mentations­krav i forbindelse med behandling af personoplysninger i den digitale forvaltning
 • Data Protection Impact Assessment (DPIA) ved implementering af nye teknologier, f.eks. profileringsløsninger eller kropsbårne devices i sundhedsvæsenet
 • Registreredes rettigheder i forbindelse med myndigheders behandling af personoplysninger i den digitale forvaltning
 • De databeskyttelsesretlige regler om databeskyttelsesrådgivere, tilsyn, kontrol og sanktioner

 

Kurset omfatter herudover følgende perspektiverende temaer:

 • Programmet om digitaliseringsklar lovgivning og sammenhængsreformens digitale spor (Digital service i verdensklasse)
 • Dataetik i den digitale forvaltning
Målbeskrivelser

På baggrund af fagets formål er målet, at de studerende efter at have deltaget i kurset skal have:

 • Viden om den digitale forvaltnings teknologiske og organisatoriske forhold samt hvordan digitaliseringsprocesser tilrettelægges og forløber
 • Viden om de forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige regler, der har størst betydning i den digitale forvaltning samt om eksisterende dataetiske retningslinjer og indsigt i programmet om digitaliseringsklar lovgivning
 • Færdigheder i at identificere forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige problemstillinger i forbindelse med udvikling, indkøb og anvendelse af moderne teknologier i den offentlige forvaltning og i at indtænke digitalisering i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning
 • Færdigheder i at identificere og inddrage bredere samfundsmæssige – især retssikkerhedsmæssige og dataetiske – hensyn i forbindelse med udvikling, indkøb og anvendelse af moderne teknologier i den offentlige forvaltning og i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning
 • Kompetencer til at analysere retlige, etiske og samfundsmæssige udfordringer (problemstillinger) i lyset af de teknologiske muligheder og komme med forslag til konkrete tiltag til at sikre afbalancerede resultater af både digitaliseringsprocesser og lovgivningsarbejde samt selvstændigt vurdere de forskellige handlemuligheders (tiltags) samfundsmæssige konsekvenser på kort og lang sigt
 • Kompetence til både at kunne fremlægge ovenstående både i et klart og præcist sprog under anvendelse af korrekt juridisk terminologi og kunne formidle samme i et sprog, der er egnet til at kommunikere med professioner, der ikke nødvendigvis har kendskab til den juridiske professions terminologi og begrebsapparat.

Digital forvaltning – retlige aspekter. 1. bind, 1. udgave. Motzfeldt, Hanne Marie. DJØF, ca. 250 sider. Materialesamling, ca. 400 sider

Med en målsætning om at sikre en aktiv deltagelse fra de studerende anvendes relevante mindre og større cases samt e-læringsfunktioner. De studerende vil endvidere blive opfordret til at forberede fremlæggelser i grupper, eventuelt ved at udarbejde videoer eller andre former for digitale fremlæggelser med mulighed for efterfølgende drøftelser på hold. Endelig vil der indgå en udadrettet aktivitet, hvor de studerende får mulighed for at få præsenteret, drøfte og komme med input til et konkret, verserende arbejde med digitalisering (i Københavnsområdet).
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 343,5
 • Seminar
 • 69
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen aftales med underviseren på faget.
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 51, 2019 - tirsdag, onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Uge 5, 2020 - onsdag, torsdag, fredag