JJUB55154U Konkurrence- og Markedsføringsret

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Competition Law, unfair competition and marketing law

Kursusindhold

Erhvervsudøvelsen i Danmark er baseret på markedsøkonomi og dermed på princippet om fri konkurrence. Det er af stor samfundsmæssig betydning, at konkurrencen til enhver tid er aktiv og virksom. Den søges derfor fremmet gennem konkurrenceloven og EU's konkurrenceregler, der skal modvirke konkurrencebegrænsninger og fremme konkurrencen. Men samtidig reguleres konkurrencen, bl.a. gennem markedsføringsloven, der udgør en generel regulering af de erhvervsdrivendes konkurrencemuligheder. Faget Konkurrence- og Markedsføringsret tilsigter at bibringe kendskab til reglerne i markedsføringsloven og konkurrenceloven og tilhørende regelsæt og dermed til de retlige vilkår, der er gældende for erhvervslivet. Konkurrence- og markedsføringsretten som fagdisciplin er udviklet op igennem det 20. århundrede, og der er sket betydelige ændringer i de senere år.

Både indenfor markedsføringsretten og konkurrenceretten er den EU-retlige dimension vigtig, og på konkurrencerettens område suppleres de danske regler på området af EU's konkurrenceregler (TEUF artikel 101 og102 m.fl.), der er direkte anvendelige i DK. Herved opstår en række spørgsmål om reglernes indbyrdes sammenhæng og rette anvendelse. 

Faget har vigtige forbindelseslinjer til andre dele af retssystemet, f.eks. til immaterialretten, den almindelige erstatningsret og til forbrugerretten. Konkurrence- og markedsføringsretten som fag tager sit udgangspunkt i forholdet mellem de erhvervsdrivende, idet den retlige regulering af erhvervsudøvelsen i første omgang er af betydning for de erhvervsdrivende. Men adfærdsreguleringen er også af betydning for forbrugerne og for hele samfundet. Forbrugerhensyn og almene samfundshensyn spiller ofte en afgørende rolle indenfor både konkurrence- og markedsføringsretten, og navnlig indenfor markedsføringsretten er forbrugehensynet af stigende betydning. Der foreligger en betydelig retspraksis på området.

Den administrative praksis er også særdeles omfattende. Det er i øvrigt et af de retsområder, der har givet anledning til flest retssager ved EU-domstolen. Antallet af råds- og kommissionsforordninger er betydeligt.

Faget er nyttigt for den, der ønsker at uddanne sig om advokat.

Målbeskrivelser
 • Redegøre for indholdet af de to discipliner konkurrence- og markedsføringsretten
 • Redegøre for de grundlæggende retsregler i konkurrence- og markedsføringsretten, herunder reglernes formål og funktion og deres anvendelse
 • Forklare hvorledes konkrete problemstillinger i praksis kan løses
 • Identificere relevante konkurrence- og markedsføringsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
 • Placere konkrete problemstillinger i en konkurrence- og markedsføringsretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt
 • Analysere konkurrence- og markedsføringsretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg for løsningen
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

- Caroline Heide-Jørgensen: Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret, 5. udgave, DJØF, august 2022, samt materialesamling, der gøres tilgængelig i Absalon

- Cases som uddeles løbende i undervisningen.

I alt ca. 750 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Gennemgang ved underviser samt casearbejde og studenterpræsentationer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 343,5
 • Seminar
 • 69
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 1 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Uge 7 - mandag, tirsdag, onsdag