JJUB55143U Længerevarende kontraktforhold

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Liability in Longterm Contracts

Kursusindhold

Længerevarende kontrakter tjener som grundlag for regulering af en bred vifte af transaktioner af stor samfundsmæssig betydning. Dette gælder for eksempel transportaftaler, entreprise-, it- og skibsbygningsaftaler, forsyningsaftaler samt boligleje-, pleje- og pasningsaftaler. Netop det tidsmæssige aspekt af de længevarende kontrakter samt den omstændighed, at der ofte kontraheres om komplekse, og ressourcekrævende ydelser, udgør imidlertid en udfordring for den almindelige aftale- og obligationsret, der i vid udstrækning er etableret med dag-til-dag transaktioner for øje og uden det element af fleksibilitet, der ofte vil være behov for i længerevarende kontraktforhold. Formålet med faget er at identificere almene retlige kendetegn ved længerevarende kontrakter som grundlag for en nuanceret og systematiseret forståelse af centrale retsregler i konkrete længerevarende kontraktforhold

Under kursets almene del fokuseres på de gennemgående problemer, der består i forbindelse med fastlæggelse af ydelse og ansvar i kontraktforholdet og i forholdet til omverdenen. Forskellige praktiske løsningsmodeller som prisreguleringsklausuler, optioner og ændringsklausuler og genforhandlingsklausuler hentet fra en række forskellige kontrakttyper vil blive præsenteret. Under kursets konkrete del gås i dybden med enkelte, udvalgte kontrakttyper, herunder længerevarende købsaftaler, transportaftaler, it-kontrakter, entrepriseaftaler og det offentliges kontrakter. Det undersøges, hvordan man inden for disse kontrakttyper håndterer de særlige problemer, som det længerevarende kontraktforhold giver anledning til og det analyseapparat, der er etableret under kursets almene del bringes i anvendelse.

Målbeskrivelser

Det er fagets mål, at de studerende skal kunne:

 • Redegøre for og forklare teoretiske og praktiske problemstillinger, der knytter sig reguleringen af længerevarende kontraktforhold, herunder navnlig betydningen af aftalernes tidsmæssige udstrækning og kompleksitet
 • Identificere tværgående juridiske problemer som de præsenterer sig i kontraktretten, i sektorregulering af bl.a. længerevarende køb, transportaftaler, it-kontrakter, entrepriseaftaler offentlige kontrakter og på en række tilgrænsende retsområder.
 • Analysere tværgående problemstillinger der knytter sig til længerevarende kontrakter ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler.
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
 • Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Info følger

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Faget er baseret på en betydelig grad af studenterinvolvering. Under fagets almene del skal de studerende bl.a. forberede og besvare spotspørgsmål, analysere cases og koncipere kontraktklausuler og i fagets konkrete del indeholder hvert modul et processpil. Studenterinvolveringen er i vidt omfang baseret på gruppearbejder.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 170,25
 • Seminar
 • 36
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives mundtligt feedback i forbindelse med både individuelle og gruppebaserede fremlæggelser. Der afholdes en prøveeksamen i faget med mundtligt og skriftligt feedback.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 51 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 5 - mandag, tirsdag, onsdag