JJUB55099U Politi og politiret

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Police and Police Law

Kursusindhold

Politiet er en del af vores dagligdag. Som den myndighed, der skal opretholde tryghed, sikkerhed, fred og orden er og bliver politiet en primær faktor i samfundet. Og da politiet – som noget særegent – kan foretage indgreb og anvende magt i sin myndighedsudøvelse, er dets rolle til stadighed genstand for offentlig debat.

I faget gives en kort introduktion til dansk politis historie med nedslag på politireformer igennem tiden. Derudover foretages en gennemgang af politiets organisation og struktur, ligesom der sættes fokus på en række af de store konfrontationer i nyere tid mellem politi og borgere. Der ses på politiet som ordensmyndighed ud fra politiloven og på politiet som efterforskningsmyndighed ud fra retsplejeloven. I faget behandles desuden kvinder i politiet, politietik, og spørgsmål om klager over politiet. Desuden behandles effekten af, at grænserne mellem opretholdelsen af den ydre sikkerhed (militæret) og den indre sikkerhed (politiet) synes at blive udvisket i disse år. Konsekvenserne af det bestandigt udvidede internationale politisamarbejde, samt den omsiggribende privatisering af politiopgaver og problematikken omkring de private vagtværn inddrages ligeledes.

 Undervisningen, der dækker følgende temaer, afvikles i blokke à 3 timer, bortset fra ekskursionerne.

 • Introduktion. Politiret, historisk og aktuelt.
 • Magtmidlerne. Politiloven, bekendtgørelserne, kundgørelserne.
 • Skydevåben.
 • Uden for strafferetsplejen. Politiet som ordensmyndighed.
 • Statens positive forpligtelser.
 • Særlige begivenheder. Urolighederne på Nørrebro (1993) og i Torup ved Randers (1999) samt COP 15 (2009) og Reclaim the Streets 2014.
 • Inden for strafferetsplejen. Politiet som efterforskningsmyndighed.
 • Smart policing.
 • Politietik. Kvinder i politiet.
 • Klager over politiet.
 • Politi og forsvar samt den indre og den ydre sikkerhed i et fremtidigt perspektiv.
 • PET
 • Det internationale politisamarbejde: Interpol, Europol, Schengen, Frontex etc..
 • Privatpolitiet – den private sikkerhedsbranche.
 • Politireformer.
 • Politi og uddannelse.

 

Hertil kommer – for at gøre faget praksisnært – et antal ekskursioner til politi og sikkerhedsbranche. Desuden er der oplæg fra inviterede oplægsholdere samt klyngevejledning og gruppevejledning.

Målbeskrivelser
 • Redegøre for dansk politis historie i de store hovedtræk
 • Redegøre for dansk politis organisation og struktur
 • Redegøre i hovedtræk for politilovens regler om indgreb og magtanvendelse
 • Redegøre i hovedtræk for retsplejelovens regler om efterforskning og tvangsindgreb
 • Forklare samspillet mellem politiets beføjelser inden for og uden for strafferetsplejen, dvs. identificere retligt relevante fakta i et større materiale
 • Analysere politiretligt relevante domme
 • Diskutere politietik og klageordninger
 • Diskutere digitaliseringen af politiets arbejde – herunder påvise retsgrundlaget for Intelligence Led Policing, Smart Policing og Online Policing samt forholde sig kritisk og reflekterende til fremtidens digitale politi
 • Diskutere dansk politis rolle i forhold til privatisering af ordensopgaver
 • Diskutere dansk politis rolle i forhold til internationalisering af efterforskningsopgaver
 • Diskutere samspillet mellem politi og forsvar i relation til den indre og den ydre sikkerhed
 • Gennem projektskrivning opnå kompetence i at formidle retlige problemstillinger og løsningsmodeller til jurister samt ikke-jurister

Henrik Stevnsborg: Politi 1682-2007
Samfundslitteratur, Forlag 2010.

 

Ib Henricson: Politiret, 6. udgave. Djøf, Forlag 2016
117 sider af bogen er pensum. De pågældende sider vil kunne købes særskilt hos DJØF

 

Materialesamling på Absalon, ca. 400 sider

Pensum: ca. 750 sider i alt

Læreroplæg, studenterpræsentationer, spotprøver, casearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 343,5
 • Seminar
 • 69
 • I alt
 • 412,5
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)

Projekteksamen er et gruppeprojekt. Der er krav om at besvarelsen udarbejdes kollektivt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

afleveringsdato: 12. januar 2022

Reeksamen

afleveringsdato: 23. februar 2022