JJUB55012U Børskriminalitet

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Market abuse and insider trading

Kursusindhold

Kriminalitet begået i forbindelse med børsforhold har i de senere år tiltrukket sig betydelig fokus og politisk bevågenhed. En række større, komplicerede sager om kriminalitet på dette område har været i politikernes og pressens søgelys, og der er indledt efterforskning af en meget lang række sager på området. Der har således i pressen været omtalt en lang række sager om insiderhandel, markedsmanipulation og andre sager vedrørende børskriminalitet, ikke mindst som følge af det øgede fokus på bankerne og andre aktører i det finansielle marked i kølvandet af finanskrisen. Det må forventes, at der i de kommende år i det danske retssystem vil blive behandlet et meget stort antal sager om markedsmanipulation, insidertrading og andre overtrædelser af den finansielle lovgivning. Kurset supplerer undervisningen i strafferet på grunduddannelsen og børsretlige fag på kandidatuddannelsen, og inddrager tillige ikke-juridiske discipliner for at belyse bekæmpelsen af børskriminalitet fra såvel teoretiske som praktiske vinkler.

 

Faget vil give mulighed for at anvende de almene strafferetlige færdigheder på et konkret retsområde - børsområdet. Faget skal herunder give et nærmere kendskab til de bestemmelser i markedsmisbrugsforordningen, straffeloven, retsplejeloven, lov om værdipapirhandel og anden særlovgivning, som har særlig stor betydning ved vurderingen af lovovertrædelser begået i forbindelse med børsforhold. Kurset bidrager dermed også mere bredt til kendskabet til børsforhold set ud fra en strafferetlig synsvinkel og vil inddrage viden om handel med værdipapirer og økonomisk teori på dette felt, viden om Nasdaq OMX og myndighedssamarbejde og arbejdsformer i Finanstilsynet og SØIK. Desuden vil reglerne vedrørende markedsmisbrug blive belyst ud fra hvordan pengeinstitutterne håndterer deres compliancefunktioner, herunder vil complianceafdelingernes opgaver og ansvar blive vurderet. Reglerne er efter ikrafttrædelsen af markedsmisbrugsforordningen 3. juli 2016 baseret på EU-ret og der vil således være lejlighed til at sammenholde EU-reguleringen med den danske regulering, ligesom andre landes regulering og praksis vil blive inddraget i undervisningen for at give denne et internationalt perspektiv.

 

Der vil - udover en almen gennemgang af problemstillingerne - blive anvendt cases fra det praktiske retsliv som en del af kurset. Undervisningen inddrager de mere generelle regler om ansvarsbetingelser, herunder overvejelser om forsæt og uagtsomhed, medvirken, forsøg, valget af ansvarssubjekter (selskabet/direktionen/ansatte), ansvaret for juridiske personer, ledelses- og rådgiveransvar og handlen efter befaling eller ordre samt forældelse. Fra sanktionslæren vil indgå overvejelser om bl.a. bødeansvar, herunder for juridiske personer, anvendelsen af administrative bøder, konfiskation og rettighedsfrakendelser, og dette kan sammenholdes med andre landes sanktioner. Emnerne vil ikke blot blive behandlet ud fra en juridisk, men også ud fra en mere praktisk synsvinkel, herunder hvilke værktøjer og systemer, der i pengeinstitutterne, Finanstilsynet og politiet anvendes til opdagelse af forbrydelser på dette område, herunder set i lyset af den forventede strafskærpelse på området. Der inddrages i den forbindelse oplysninger om de forskellige kontrolformers effektivitet. Der kan arrangeres besøg hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og/eller Finanstilsynet. For juridisk kandidater indenfor finans- og børsområdet er det vigtigt at kunne rådgive virksomheder og deres medarbejdere samt investorer om markedsmisbrug og hvordan man forhindrer det, ligesom offentligt ansatte indenfor samme område vil kunne deltage i den videre udvikling af regulering og kontrol.

Målbeskrivelser
 • Forklare og analysere gerningsindholdet i de væsentligste bestemmelser i markedsmisbrugsforordningen og andre relevante særregler og anvende straffelovens almindelige del på et konkret retsområde. De studerende skal således kunne sammenholde børsretten med strafferetten set ud fra myndighedernes og pengeinstittuternes synsvinkel
 • Redegøre for og forklare afgrænsningen mellem de relevante bestemmelser samt diskutere forskelle og ligheder mellem bestemmelserne og reflektere over den retlige betydning af den valgte afgrænsning og herunder sætte reglerne ind i en EU-retlig og international kontekst
 • Redegøre for og analysere pengeinstitutternes, politiets og myndighedernes efterforskningsmuligheder og anvendelse af redskaber i forbindelse bekæmpelse af børskriminalitet
 • Identificere og analysere relevante generelle og konkrete strafferetlige problemstillinger ud fra et retligt og faktuelt komplekst materiale indenfor et konkret og aktuelt retsområde
 • Identificere og analysere strafferetlige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt og træffe fagligt velbegrundede valg for løsning af generelle og konkrete strafferetlige problemstillinger med børskriminaliteten som udgangspunkt
 • Diskutere fordele og ulemper og foretage en kritisk afvejning heraf vedrørende udformningen af relevante bestemmelser i henholdsvis den EU-retlige og danske regulering
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Børsstrafferet af Hans Fogtdal, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017

 • Uddrag af Kommenteret straffelov (i kopi)
 • Markedsmisbrugsforordningen mv. (i kopi)
 • Udvalgte domme (i kopi)
 • Andet materiale (i kopi)

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 340,5
 • Seminar
 • 72
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Læs om beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskatalogget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 51 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Uge 5 - onsdag, torsdag, fredag

Kriterier for bedømmelse

Kurset vil blive afsluttet med et problembaseret projektarbejde, der skal afsluttes med en synopsis som grundlag for en mundtlig eksamen.