JJUA55901U Skatteret

Årgang 2023/2024
Kursusindhold

Kurset tilsigter at give deltagerne en grundlæggende forståelse for de bærende principper i de væsentligste dele af skatteretten vedrørende fysiske personer, således at deltagerne får kompetence til at se, hvornår der vil kunne opstå et spørgsmål om beskatning. Deltagerne tilsigtes gennem individuelt og kollektivt studium og drøftelse af skatterettens grundprincipper og anvendelse af disse på enkelte eksemplariske cases at opnå gode færdigheder i at identificere skatteretlige problemstillinger og i at afsøge retskilderne i samarbejde med andre deltagere for at finde svar på problemstillinger. Kursets læringsform er i høj grad baseret på, at deltagerne trænes i skatteretlig argumentation såvel mundtligt som skriftligt.

Der indledes med en introduktion til faget og til skatteretten: Skatterettens historie, skattepolitik, skatterettens kilder, skattemyndighedernes organisation og opgaver. Statsskattelovens §§ 4-6.

 

Læringsforløbet er herefter inddelt i fem overordnede temaer på følgende vis: 

 • Tema I: Skatterettens grundprincipper: Indkomstbeskatning, fradragsberettigede udgifter og kapitalgevinster 
 • Tema II: Personbeskatning: Personers indkomstopgørelse og personlig indkomst. Lønmodtager, hobbyvirksomhed samt honorarmodtager.
 • Tema III: Selvstændigt erhvervsdrivende og afskrivninger.
 • Tema IV: Arv og gave
 • Tema V: Avancebeskatning; Ejendomsavance- og kursgevinstbeskatning samt kapitalindkomst. Aktieavancebeskatning.
 • Tema VI: Selskabsbeskatning og hovedaktionær samt aktieindkomst.
 • Tema VII: Subjektiv skattepligt for fysiske personer

 

Kurset, der er baseret på problembaseret læring, vil bibringe de, som har gennemgået kurset, forståelse for de skatteretlige grundprincipper samt erfaring med individuel og kollektiv bearbejdning af eksemplariske skatteretlige cases, dog uden nødvendigvis selv at kunne løse alle skatteretlige problemer i detaljer. Deltagere forudsættes at deltage særdeles aktivt i undervisningen såvel individuelt som kollektivt. 
Faget er ikke baseret på fast pensum. I stedet angives anbefalet litteratur, og deltagerne forudsættes selv at inddrage anden skatteretlig litteratur som led i studium af fagets temaer.

Kurset er relevant for alle jurister, fordi skatteretlige spørgsmål opstår inden for og i relation til alle juridiske discipliner

Målbeskrivelser
 • Identificere og reflektere over og argumentere på baggrund af de skatteretlige retskilder og redegøre for skattemyndighedernes organisation og arbejdsopgaver 
 • Diskutere og reflektere over reglerne om fuld og begrænset skattepligt betydning samt bedømme i hvilket omfang reglerne finder anvendelse i konkrete cases, 
 • Reflektere over og argumentere på baggrund af indkomstbegrebet og forklare forholdet mellem indkomstbeskatning og beskatning af kapitalgevinster. 
 • Analysere og diskutere reglerne om personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst samt anvende disse regler på konkrete indtægter og udgifter. 
 • Redegøre for, analysere og  reflektere over det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, herunder foretage begrundede sondringer mellem driftsomkostninger, privatudgifter og anlægsudgifter samt opregne særlige, lovregulerede udgiftstyper samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler, 
 • Analysere og perspektivere periodeafgrænsningsreglerne og reglerne om skattemæssige afskrivninger, 
 • Analysereargumentere og perspektivere på baggrund af reglerne om ejendomsavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og aktieavancebeskatning samt træffe fagligt begrundede valg på baggrund af disse regler. 
 • Analysere og diskutere reglerne om beskatning af gave- og boafgiftsreglerne
 • Reflektere over og diskutere implikationerne af digitaliseringen inden for skatteretten
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalet litteratur:
 

Begge udgaver af nedenstående kan bruges:

Uddrag af Henrik Dam, Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen og Jacob Graff Nielsen, Grundlæggende Skatteret, 16. udg., 2023.

Uddrag af John Bygholm, Henrik Gam, Jacob Graff Nielsen, Grundlæggende Skatteret, 17. udg., 2024

 

Anbefalet litteratur er på ca. 375 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

'Skatteret' udelukker de obligatoriske fag 'Skatteret og momsret', 'Udvidet Skatteret'. Studerende tilmeldt 'Skatteret' kan ikke tilmelde sig førnævnte fag, da de er gensidigt udelukkende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Folketingstidende: www.folketingstidende.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbogen.com
EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: 25-10-2023

Forår: 21-03-2024

Reeksamen

Efterår: 24-01-2024

Forår: 07-08-2024