JJUA55322U Ret og National Sikkerhed

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

National Security Law

Kursusindhold

Sikkerhedspolitik er blevet et dominerende tema i Danmark og blandt Danmarks allierede, og opmærksomheden på de mange forskelligartede trusler, som kan skabe udfordringer, er forøget betragteligt. Danske myndigheder skal generelt kunne håndtere en række forskellige sikkerhedspolitiske scenarier, og de danske sikkerhedsmyndigheder skal agere i en virkelighed, hvor ulmende konflikter kontinuerligt kan udspille sig i en gråzone mellem krig og fred. I lyset af denne udvikling er formålet med dette fag at give den studerende et indblik i de regler, der sætter rammen for Danmarks evne til at håndtere sikkerhedspolitiske udfordringer.

 

Samlende for faget er spørgsmål om, hvordan (og hvorvidt) danske myndigheder retligt er i stand til at håndtere svære sikkerhedspolitiske situationer, hvordan gældende retsregler balancerer hensyn til samfundssikkerhed overfor navnlig frihedsrettigheder, og hvorvidt – og i hvor høj grad – det danske retlige ’system’ på området fremstår sammenhængende og samtænkt.

 

Faget fokuserer navnlig på den retlige ramme, der regulerer danske myndigheders evne håndtering af nationale sikkerhedsudfordringer. Det omfatter håndteringen af terror, hybride (cyber)trusler, spionage, suverænitetshåndhævelse og egentlig krigsførelse. Faget giver en grundlæggende indføring i de regelsæt, som spiller en særlig rolle i disse sammenhænge, ligesom konkrete problemstillinger og retlige udfordringer behandles. Den centrale lovgivning, som behandles, og som er rammesættende for de danske sikkerhedsmyndigheder, er politiloven, forsvarsloven og PET- og FE-lovene. Herudover berøres relevante dele af den generelle offentligretlig regulering, herunder forfatningsretten, forvaltningsretten og straffe- retsplejelovgivningen.

 

Kurset har som sit primære formål at give deltagerne evnen til overskue de mange retlige forhold, som afgør, hvordan danske myndigheder kan håndtere spørgsmål om Danmarks nationale sikkerhed, for derved at kunne orientere sig i regelsættet og tage stilling til konkrete udfordringer.

 

Kurset er opbygget således, at der fokuseres på:

 • De overordnede principper for danske myndigheders håndtering af krig, krise og konflikt
 • Reguleringen af danske myndigheders magtanvendelse og håndhævelsen af dansk suverænitet
 • Politiets og forsvarets rolle i håndteringen af terroranslag og lignende hændelser
 • Efterretningstjenesternes arbejde, opgaver og kontrollen hermed
 • Spørgsmål om fortrolighed, national sikkerhed og retsforfølgelse
 • Særlige nationale sikkerhedsprocedurer- og regulering i relation til bl.a. udlændinge og strafprocessuelle indgreb.

 

Faget retter sig særligt mod jurastuderende, som påtænker at specialisere sig inden for politi- og strafferetten, forsvarsområdet, eller efterretningstjenesterne – eller som i øvrigt interesserer sig for Danmarks sikkerhedspolitiske ståsted. Da sikkerhedsaspekter desuden finder vej til snart sagt alle retsområder, vil sådanne spørgsmål have relevans både for de myndigheder, der arbejder direkte med national sikkerhed, og for landets øvrige myndigheder, som løbende må håndtere sikkerhedsaspekter i deres generelle arbejde.

Målbeskrivelser

Viden: 

 • Redegøre for de overordnede principper og retlige rammer for danske myndigheders håndtering af nationale sikkerhedsudfordringer.
 • Redegøre for danske myndigheders kompetencer i relation til håndtering af nationale sikkerhedsudfordringer - og kontrollen hermed.
 • Redegøre for reguleringen af spørgsmål om fortrolighed og særlige indgreb med relation til national sikkerhed.
 • Redegøre for rollefordelingen mellem centrale sikkerhedsmyndigheder, herunder politi, forsvar og de to danske efterretningstjenester i relation til håndtering af nationale sikkerhedsudfordringer.
 • Beskrive og redegøre for retsområdets særlige problemstillinger og centrale debatter.

 

Færdigheder:

 • Forklare og analysere de centrale hensyn og afvejninger, som ligger til grund for reguleringen.
 • Identificere det relevante retsgrundlag for håndteringen af konkrete sikkerhedsrelaterede problemstillinger, når præsenteret for en situations- eller sagsbeskrivelse.
 • Forklare og analysere handlemuligheder for danske myndigheder, når præsenteret for en situations- eller sagsbeskrivelse.
 • Identificere eventuelle mangler i vidensgrundlaget eller udfordringer i relation til reglernes egnethed til at håndtere problemstillingen.

 

Kompetencer: 

 • Analysere og diskutere de afvejninger, som er foretaget i dansk national sikkerhedslovgivning, herunder vedrørende sammenhængen i det retlige system.
 • Analysere og diskutere retlige problemstillinger i relation til konkrete sikkerhedspolitiske scenarier, der bevæger sig mellem freds-, krise- og krigssituationer.
 • Analysere og diskutere retlige problemstillinger i relation til konkrete sikkerhedspolitiske scenarier, der bringer spørgsmål om fortrolighed omkring nationale sikkerhedsoplysninger og særlige indgreb med relation til national sikkerhed i spil.
 • Placere en konkret retlig udfordring omkring håndtering af Danmarks nationale sikkerhed inden for den relevante retlige ramme og argumentere for fagligt begrundede løsninger og afvejninger.
 • Formidle sin viden om dette retsområde på en fagligt korrekt, struktureret og sammenhængende måde.

Pensum vil navnlig inkludere følgende materialer, som samlet udgør 773 sider ekskl. lovtekster:

 

Om dansk magtanvendelse og suverænitetshåndhævelse

 • Forfatningskommissionen, Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946, bemærkninger til § 19 (ca. 15 sider)
 • Danielsen, J. H., Den udenrigspolitiske kompetence og brug af militære magtmidler, U.2007B.259 (ca. 8 sider)
 • Krunke, H., Prøvelse af lovligheden af Danmarks deltagelse i Irak-krigen, Juristen nr. 8, 2010 (ca. 7 sider)
 • Folketingsbeslutninger om dansk deltagelse internationale operationer, herunder Irak, Afghanistan, Libyen, Irak/Syrien (ISIL) og Sahel-regionen (samlet ca. 40 sider)
 • Schack, M., Cyberspaceoperationer, folkerettens magtanvendelsesbegreb og grundlovens regulering af ’militære magtmidler’, U.2022B.123 (ca. 15 sider)
 • CNA-redegørelse: Redegørelse fra den tværministerielle arbejdsgruppe om Folketingets inddragelse ved anvendelse af den militære Computer Network Attack (CNA)-kapacitet (UPN Alm. del, bilag 291, FOU Alm. del, bilag 170, Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2015-16) (ca. 14 sider)
 • Lovgivning mv.: Uddrag fra grundloven, den kongelige forholdsordre, adgangsanordningen, afvisningscirkulæret

 

Om politiet og forsvarets rolle i håndtering af sikkerhedshændelser

 • Rigspolitiet: Uddrag af Rigspolitiets evaluering af myndighedsindsatsen forud for og i forbindelse med terrorhændelserne den 14. og 15. februar 2015 i København (ca. 70 sider)
 • Lovforslag: Forslag til Lov om ændring af politiloven, retsplejeloven, forsvarsloven og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen) (ca. 33 sider)
 • Schack, M. & Uggerhøj-Winther, N., Ny lovgivning om Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen mv., Juristen nr. 5, 2018 (ca. 5 sider)
 • Folketingets Ombudsmand: Sag nr. 17/00569 (Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret) (ca. 18 sider)
 • Lovgivning mv.: Uddrag fra politiloven og forsvarsloven

 

Om efterretningstjenesternes arbejde, opgaver og kontrol

 • Elmquist og Klyver, Ny lovgivning om Politiets Efterretningstjeneste og den parlamentariske kontrol med efterretningstjenesterne, 6 Juristen (2013) (ca. 6 sider)
 • Henriksen A., 50 år med Forsvarets Efterretningstjeneste: Et halvt århundrede med øgede beføjelser og øget ekstern kontrol, 6 Juristen (2017) (ca. 16 sider)
 • Justitsministeriet: Uddrag fra Rapport om erfaringerne med PET-loven, 8. juni 2022 (ca. 40 sider)
 • Boye Koch, P., Retsgrundlaget for efterretningstjenester i en ny tid, 1 Juristen (2023) (ca. 9 sider)
 • Tilsynet med Efterretningstjenesterne: Uddrag af årsredegørelser vedr. 2022 for PET og FE (samlet ca. 70 sider)
 • Lovgivning mv.: Uddrag fra PET-loven, FE-loven og kontroludvalgsloven
 • Uddrag af UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester og lov om beskyttelse af whistleblowere (Styrkelse af tilsynet med efterretningstjenesterne) (ca. 50 sider)

 

Om fortrolighed, national sikkerhed og retsforfølgelse

 • Gøtze, M., Ytringsfrihed og tavshedspligt – et retligt spændingsfelt i Irak-krigens skygge, 36 Kritisk Juss (2010) (ca. 25 sider)
 • Schack, M., National sikkerhed og fortrolighed i dansk ret, U.2020B.237 (ca. 10 sider)
 • Vestergaard, J., Forbrydelser mod statens sikkerhed: videregivelse af kvalificerede statshemmeligheder, 3 Juristen (2022) (ca. 13 sider)
 • ’Apache-sagen’: Forsvarets Auditørkorps, Årsberetning 2012 (2 s.) og U.2013.914 (ca. 5 sider)
 • ’Grevil-sagen’: U.2006.65Ø (ca. 7 sider)
 • ’Scharf-sagen’: U.2020.1818 (ca. 48 sider)
 • ’FE-sagskomplekset’: Tilsynet med Efterretningstjenesternes pressemeddelelse, Anklagemyndighedens pressemeddelelser, tilgængelige Højesteretskendelser i sagerne om Lars Findsen, Claus Hjort Frederiksen og en tidligere PET-ansat (samlet ca. 80 sider)
 • Lovgivning mv.: Uddrag fra PET-loven, FE-loven, straffeloven, retsplejeloven, forvaltningsloven, sikkerhedscirkulæret

 

Om national sikkerhed og udlændingeretlige og strafprocessuelle indgreb

 • Lovforarbejder: Forarbejder til gældende Rpl. § 784 om hemmelige advokater (materiale under L 164 A, 1984-85) (ca. 50 sider)
 • Lovforslag: Uddrag fra LFF 209-04-28 nr 209, behandling af sager om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fra for statens sikkerhed m.v. (ca. 70 sider)
 • Folketingets Ombudsmand: Sag nr. 14/02294 (hemmeligholdelse af advokaters identitet) (ca. 38 sider)
 • ’Tuneser-sagen’: U.2008.2394H (ca. 9 sider)
 • Lovgivning mv.: Uddrag fra retsplejeloven og udlændingeloven

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Undervisningen gennemføres gennem enkelte introducerende og overbliksskabende lektioner, mens hovedfokus vil være på dialogbaseret undervisning, som tager udgangspunkt i konkrete cases eller diskussioner, som faciliteres af underviseren. Undervisningen omfatter en kombination af seminarer, gruppearbejde og strukturerede plenumdiskussioner. Faget bærer i høj grad præg af, at der arbejdes med konkrete cases, hvor de studerende i grupper vil skulle forberede retlige analyser og præsentationer. Centralt i dette forløb vil være muligheden for at give og modtage feedback på navnlig case-arbejdet, og man vil således i løbet af faget både give og modtage feedback til/fra studerende, ligesom underviseren løbende giver feedback på de studerendes arbejde. Undervisningen foregår på dansk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 3 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 8 - tirsdag, onsdag, torsdag