JJUA55317U Digital forvaltning

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Digital Goverment

Kursusindhold

Faget giver den studerende kompetence til at rådgive den moderne digitaliserede og datadrevne forvaltningsmyndighed og dennes leverandører af digitale løsninger. Fokus er rettet mod den  forvaltningsretlige, databeskyttelsesretlige (GDPR) samt cyber- og informationsretlige regulering (NIS2), reguleringen af tilgængelighed (web-direktivet og tilgængelighedsloven) samt den kommende regulering af kunstig intelligens (AI Act) og de dataetiske principper og metoder.

 

Kurset omfatter følgende temaer:

 • Juristers rolle under udvikling, ibrugtagning og drift af digitale løsninger
 • Den digitale forvaltnings infrastruktur og anvendte teknologier
 • Overblik over den digitale forvaltnings nationale og EU-retlige regelsæt samt supplerende normer, herunder de dataetiske normer og obligatoriske standarder såsom NSIS
 • Retlige og dataetiske krav ved opstart af udvikling af digitale løsninger
 • Retlige og dataetiske krav til tilrettelæggelse og gennemførelse af udvikling af offentlig digitale løsninger (udviklingsprocesuelle krav)
 • Retlige og dataetiske krav ved ibrugtagning af offentlige digitale løsninger, herunder dokumentation af test, uddannelse af personale mv.
 • Retlige og dataetiske krav til design af offentlige digitale løsninger og deres anvendelse
 • Forberedelse af transformation af lovgivning til programkode samt retlige krav til beslutningsstøttesystemer baseret på machine learning eller andre former for kunstig intelligens (automatisering og beslutningsstøtte)
   

Krav til overvågning og tilsyn under drift og anvendelse af offentlige digitale løsninger, herunder ved mindre ændringer (opdateringer) af løsningerne.

Målbeskrivelser

Viden: 
- Viden om den digitale forvaltnings teknologiske og organisatoriske forhold samt hvordan udvikling, ibrugttagning, drift og anvendelse af offentlig digitale løsninger i praksis tilrettelægges og forløber, og hvordan juridiske kompetencer bedst kan rådgive myndigheder og udviklere i hver enkelt fase.

- Viden om de regler og supplerende normer, der gælder for alle eller dog de fleste offentlige myndigheder og har størst betydning i den digitale forvaltning, herunder EU-retsakter om databeskyttelse, cyber- og informationssikkerhed, tilgængelighed og om kunstig intelligens samt viden om de vigtigste obligatoriske standarder for offentlige myndigheder og dataetiske retningslinjer.
 

Færdigheder:
- Færdigheder i at identificere de retlige og dataetiske problemstillinger i forbindelse med udvikling, indkøb, ibrugtagning, drift og anvendelse af digitale løsninger i den offentlige forvaltning.
 

Kompetencer:
- Kompetencer til at analysere identificerede retlige og dataetiske udfordringer (problemstillinger) i forbindelse med udvikling, ibrugtagning, drift og anvendelse af digitale løsninger i den offentlige forvaltning og komme med forslag til konkrete handlingsanvisninger til at sikre lovlige og afbalancerede resultater

- Kompetencer til at kommunikere ovenstående i et klart og præcist sprog både under anvendelse af korrekt juridisk terminologi og i et sprog og en struktur, der er egnet til at kommunikere i en projektorganisation, hvor der indgår professioner, der ikke nødvendigvis har kendskab til den juridiske professions terminologi og begrebsapparat.

 

Fra forvaltningsjurist til udviklings- og driftsjurist – retlige og etiske rammer for den digitale forvaltning, red. Hanne Marie Motzfeldt, Djøf Forlag, 2024 (ca. 340 sider)
 

Er ansvarlighedsprincippet fremtidens reguleringsmodel af teknologier? af Hanne Marie Motzfeldt, Social Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat, Bind 33, Nr. 163 (9 sider),


Beslutningsunderstøttende algoritmer i det offentlige: påvirkningen af sagsbehandlerens juridiske skøn og begrundelse af Ayo Næsborg-Andersen, Jøren Ullits og Ole Hammerslev, Politica, Bind 55, Nr. 3 (18 sider)
 

Deciphering Blockchain's Role in Danish Decision-Making: Evaluating Opportunities and Challenges Through the Prism of Due Process af Jøren Ullits i  Law, Innovation and Technology (30 sider).

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Der anvendes synlig læring som grundlæggende tilgang, hvorfor fagbeskrivelse gennemgås indledningsvis i forløbet og hver undervisningsgang indledes med en beskrivelse af specifikke, detaljerede læringsmål for de konkrete, problembaserede spørgsmål, som der arbejdes med under det pågældende seminar.

De detaljerede læringsmål samles op afslutningsvis som aktivitet i klassen (summegrupper) med kollektiv feedback. Dette suppleres med quiz til hvert undervisningstema i Absalon, som de studerende benytter individuelt. Videre anvendes post-its eller digital indberetningsløsning ved afslutningen af hver tilstedeværelsesundervisning til at følge op på de studeredes læringsbehov. Opfølgning sker som indledning til den efterfølgende undervisningsgang.

Der anvendes supplerende digitale redskaber, herunder videoer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Underviseren fungerer som facilitator under gruppearbejde, hvorved feedback gives kollektivt, omend til mindre grupper. Der opsamles også kollektivt på casearbejde ved gennemgang ved tilstedeværelsesundervisningen. De studerendes problembaserede læringsprocesser (arbejde med studenteroplæg) indebærer peerfeedback. Der afsættes endvidere tid til en vis individuel feedback i forbindelse med opgaveskrivning.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Selvstændig skriftlig opgave
Hjælpemidler

 

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger