JJUA55316U Økonomisk Kriminalitet

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Economic Crime

Kursusindhold

Økonomisk kriminalitet er i stigende grad i fokus både i Danmark og i udlandet. Det skyldes dels en række nye former for økonomisk kriminalitet, som især har sammenhæng med fremvæksten af internettet, dels globaliseringen og øgede muligheder for grænseoverskridende kriminalitet, dels en stigende bevidsthed om, at økonomisk kriminalitet foregår både blandt helt almindelige mennesker eller virksomheder, såvel som i lyssky internationale netværk.

 

I Danmark er indført nye straffebestemmelser og hårdere straffe for økonomisk kriminalitet de senere år. Der er også sket en oprustning og reformering af politi, anklagemyndighed og andre myndigheder (bl.a. skattemyndighederne) for at forhindre og retsforfølge økonomisk kriminalitet. Også i de kommende år må forventes en stor samfundsmæssig opgave i at bekæmpe – særligt de nyere former for – økonomisk kriminalitet. Flere jurister er således de senere år blevet beskæftiget inden for området.

 

Faget vil give mulighed for at anvende de almene strafferetlige færdigheder og skærpe forståelsen for og evnen til at anvende de særlige regler og delikter på området. Faget giver bl.a. et indgående kendskab til udvalgte delikter om økonomisk kriminalitet, forståelse for efterforskningsmæssige og anklagefaglige vinkler, samt kendskab til centrale strafprocessuelle regler og aktører. Visse internationale retsakter og perspektiver inddrages løbende, ligesom digitale aspekter – både vedrørende kriminalitetsformer og efterforskning – indgår.

 

Undervisningen inddrager de generelle regler om ansvarsbetingelser, herunder overvejelser om forsæt og uagtsomhed, medvirken, forsøg, valget af ansvarssubjekt, ansvar for juridiske personer, ledelses- og rådgiveransvar m.v. Fra sanktionslæren indgår bl.a. overvejelser om bødeansvar, herunder for juridiske personer, anvendelsen af administrative bøder, konfiskation og rettighedsfrakendelse.

 

Der vil så vidt muligt blive arrangeret besøg hos eller af udvalgte oplægsholdere.

 

Faget supplerer undervisningen i faget Strafferet og straffeproces (bachelorfag) og øvrige strafferetlige fag på bachelor- og kandidatuddannelsen. 

 

Emner i stikord:

 

 • Særtræk af straffeloven og speciallovgivningen i relation til gerningsindhold, tilregnelse, medvirken, forsøg m.v.
 • Økonomisk kriminalitet ”på gaden”
 • Økonomisk IT-kriminalitet
 • Skattestrafferet
 • Økonomisk kriminalitet i erhvervsforhold
 • Efterforskning af økonomisk kriminalitet – edition, sporing og beslaglæggelse af udbytte, efterforskning i udlandet m.v.
 • Sanktioner og erstatning – strafudmåling, konfiskation af udbytte, rettighedsfrakendelse, adhæsionsprocessen m.v.
Målbeskrivelser

Viden:

 • forklare gerningsindholdet i centrale bestemmelser inden for økonomisk kriminalitet,
 • beskrive afgrænsningen samt forskelle og ligheder mellem bestemmelserne, herunder med hensyn til varetægtsforhold og afgrænsningen mellem en mistænkt og ikke-mistænkt,
 • redegøre for, hvordan bestemmelserne fungerer i en EU-retlig og international kontekst, herunder med hensyn til efterforskning i udlandet,
 • forklare politiets og særmyndighedernes efterforskningsmuligheder, herunder brug af juridiske redskaber (særligt edition og beslaglæggelse), i forbindelse med bekæmpelse og opklaring af økonomisk kriminalitet.
   

Færdigheder:

 • identificere centrale bestemmelser inden for økonomisk kriminalitet vedrørende den materielle strafferet og straffeprocessen,
 • løse konkrete cases om økonomisk kriminalitet gennem analyse og anvendelse af relevante bestemmelser inden for strafferettens almindelige og specielle del,
 • udpege forskelle og ligheder mellem bestemmelserne og forklare den retlige betydning heraf,
 • identificere og inddrage relevante retsvidenskabelige kilder i arbejdet med retsdogmatiske spørgsmål

 

Kompetencer:

 • vurdere retlige spørgsmål om efterforskning, tiltalerejsning, straf og andre retsfølger af den strafbare handling i en straffesag om økonomisk kriminalitet,
 • forholde sig kritisk til, om gældende materielle og processuelle bestemmelser inden for fagets retsgrundlag er tilstrækkelige til at bekæmpe og opklare økonomisk kriminalitet i Danmark,
 • rådgive virksomheder og myndigheder om overholdelse af gældende ret inden for økonomisk kriminalitet, herunder reglerne om bestikkelse og hvidvask,
 • argumentere for relevante løsninger på faglige problemstillinger inden for økonomisk kriminalitet, herunder ved at afveje relevante argumenter og fremkomme med et fagligt begrundet løsningsforslag,
 • anvende retsvidenskabelige kilder til løsning og perspektivering af retsdogmatiske problemstillinger,
 • formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Materialesamling på grundlag af bl.a.:

 • Kommenteret straffelov, Almindelig del, Elholm m.fl., DJØF Forlag, 2023
 • Skatte- og afgiftsstrafferet, Pedersen, DJØF Forlag, 2019
 • Rådgivning II – det strafferetlige medvirkensansvar, Langsted, Forlaget Thomson, 2007
 • Hvidvaskloven med kommentarer, Fogtdal m.fl., DJØF, 2022
 • Straffeprocessen, Kistrup m.fl. Karnov, 2023
 • I forskningens og formidlingens tegn – festskrift til professor Lars Bo Langsted, Ex Tuto, 2018
 • Online fraud schemes: a web of deceit, Europol, 2023

 

Kommenteret straffelov, Speciel del, Thomas Elholm m.fl., DJØF Forlag, 2021

Artikel: Bedrageri i den digitale virkelighed, UfR, Lund Madsen, 2016

Artikel: Dankortet i strafferetlig belysning, Langsted, UfR, 2019

Artikel: Bekæmpelse af særlig økonomisk kriminalitet – nogle karakteristika, Jakobsen, Juristen, 2015

Den Juridiske Vejledning (Skattestyrelsen)

Udvalgte domme

Udvalgte afsnit fra Rigsadvokatmeddelelsen

Evt. andet materiale (i kopi)

 

En del af materialet vil blive gjort tilgængeligt på Absalon

 

Samlet ca. 750 sider.

En del af materialet er på engelsk.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Det anbefales, at de studerende har deltaget i bachelorfaget Strafferet og straffeproces.
Undervisningen foregår som en kombination af individuelt arbejde og seminarer, idet de studerende forbereder sig individuelt til seminarerne ved læsning af den angivne litteratur, arbejde med casemateriale samt forberedelse af studenterpræsentationer i form af domsanalyser mv., som relaterer sig til seminarets emne. På seminarerne gennemgår underviseren emnerne i relevant omfang som dialogpræget undervisning, ligesom de studerende arbejder med ad hoc-cases i mindre grupper samt holder oplæg for hinanden.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Den formative feedback vil primært foregå dialogbaseret og ved løsning af cases, som fremlægges i plenum eller som quizzer, blandt andet understøttet af digitale værktøjer, fx Mentimeter, Socrative og Sendsteps.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen aftales med underviseren på faget.

Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 1 - torsdag, fredag 
Uge 2 - mandag

Reeksamen

Uge 7 -  mandag, tirsdag, onsdag