JJUA55307U Shippingkontrakter og ansvar

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Shipping contracts and liability

Kursusindhold

Shipping udgør en vigtig og international branche i dansk erhvervsliv. Der indgås dagligt store og komplekse kontrakter mellem danske rederier, deres kunder, leverandører og andre aktører på området.

Faget giver en indføring i de kontraktstyper, der anvendes, herunder kontrakter om  transport, logistik, befragtning og management samt behovet for at indtænke bæredygtighedsaspekter i disse kontrakter og relaterede leverandørkæder.

Faget behandler derudover ansvarsspørgsmål i relation til shipping virksomhed, herunder ansvar ved brug af autonome skibe, olietransport og som noget nyt transport af Co2 til lagring.

Reglerne på området er i vidt omfang forankret i internationale konventioner, hvilket præger både kontrakts- og ansvarsparadigmer.
Håndteringen af kontrakts- og ansvarsspørgsmål inden for shipping har tæt sammenhæng med internnational kontraktsret generalt, og området beskæftiger dagligt erhvervsadvokater, virksomhedsjurister samt jurister i den offentlige administration.

Der er derfor også indlagt virksomhedsbesøg i forløbet hos blandt andre Maersk, BIMCO og Søfartsstyrelsen, hvor en del af undervisningen vil blive afviklet.

Faget giver derudover et godt grundlag for eventuel deltagelse i årligt internationalt processpil på området med eksterne vejledere.

Specialer kan eventuelt skrives med kontakt til ekstern partner fra praksis i tillæg til intern vejleder.      

Målbeskrivelser

Viden: Den studerende har:

 • Indgående kendskab til de grundlæggende kontrakts- og ansvarsmodeller inden for shipping, disses sammenhæng med almene kontrakts- og ansvarsfigurer samt deres grundlag i international ret,
 • Indgående kendskab til, hvordan man søger information om de relevante retskilder, eksempelvis stanadardaftaler og internationale retskilder
 • Specialiseret faglig viden om kontrakt- og anvarsspørgsmål inden for shipping.

 
Færdigheder: Den studerende kan

 • Anvende den juridiske metode til selvstændigt at identificere relevante shippingretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst kontrakts- og eller lovbaseret materiale,
 • Træffe kvalificerde juridiske beslutninger og reflektere kritisk over trufne afgørelser
 • Diskutere samfundsmæssige problemstillinger inden for shipping som eksempelvis den grønne omstilling i en national og internationla kontekst
 • Formidle sin juridiske faglighed prfessionelt til såvel fagfæller som ikke specialister,

 
Kompetencer: Den studerende kan

 • Selvstændigt gennemføre retsvidenskabelige analyser ved systematisk, kritisk og selvstændigt at identificere og analysere  komplekse retsvidenskabelge problemstillinger på specialeniveau.
 • Selvstændigt indgå i og tage ansvar for professionelt samarbejde med personer med både juridisk og andre fagligheder
 • Selvstændigt tage ansvar for at strukturere egen faglig udvikling og specialisering, samt identificere egene læringsbehov og strukturere egen læring.

 

Som lærebog anvendes Falkanger, Bull & Overby: Søret, 5. udg., Karnov Group, København 2019, kap. 1, 7-11, 13-17 og 19-20 (ca. 380 sider).

Derudover anvendes 1-2, kortere forskningsartikler.

 

Afvikles på dansk med enkelte moduler på engelsk. Eksamen på dansk
Undervisningen afvikles som interaktiv undervisning. Der gøres brug af kontraktseksempler som udgangspunkt for diskussioner, og der anvendes mindre cases med konkrete problemstillinger, der diskuteres i små grupper og i plenum. En case afvikles som et ’mini processpil’. En del af undervisningen afvikles som virksomhedsbesøg med inspirationsoplæg fra eksterne parter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 2 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 7 - onsdag, torsdag, fredag