JJUA55298U Miljøforvaltningsret: Miljøvurdering, miljøplaner, natur, håndhævelse og klageadgang

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Environmetal Administrative Law: Environmental Impact Assessment, planing, nature, enforcement and access to justice

Kursusindhold

At give deltagerne kendskab til miljøretlige problemstillinger som miljøvurdering, planlægning, tilladelser og naturbeskyttelse, håndhævelse og klageadgang og inddragelse af centrale dele af EU-rettens Indholdet i kurset retter sig både mod sagsbehandling, tilsyn, håndhævelse samt rådgivning af virksomheder, borgere og grønne organisationer.

Kurset henvender sig derfor både til de studerende, som søger en fremtid som advokat eller som sagsbehandler.

Ved hjælp af cases trænes de studerende i at anvende stoffet på praktisk forekommende sager.
Kurset er tværdisciplinært, og der bliver i særlig grad trukket linjer til forvaltningsretten og EU-retten.
En væsentlig mængde domslæsning må endvidere forventes.

Målbeskrivelser

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

- Identificere komplicerede juridiske problemer

- Sætte bæredygtig udvikling og miljøretlige principper ind i et juridisk perspektiv

- Analysere komplekse problemstillinger vedrørende miljøvurdering, planretlige og naturbeskyttelsesmæssige del af miljøretten og herunder håndtere de vanskelige juridiske spørgsmål, der knytter sig til håndhævelse i disse sager ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler

- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger

- Perspektivere de retlige konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i de dele af miljøretten, som belyses i faget

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Udarbejdes et kompendium til faget baseret på artikler (400 sider)

Civilprocesret skal være enten afsluttet eller gennemføres samtidigt med dette fag.
Der vil være studenterpræsentationer og casegennemgang og et kort processpil
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 178,25
  • Seminar
  • 28
  • I alt
  • 206,25
Mundtlig

Undervisningen er baseret på kombination af korte lektioner og studenterfremlæggelse, hvorfor der forudsættes en løbende feedback

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 51 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Uge 5 - onsdag, torsdag, fredag