JJUA55284U Arbejdsmiljøret

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Work Environment law

Kursusindhold

Arbejdsmiljøret beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde.  Arbejdsmiljøretten udspringer af arbejdsretten, men både individuelle og samfundsmæssige beskyttelseshensyn har nødvendiggjort et beskyttelsesværn i forbindelse med udførelse af arbejde.

 

Udviklingen af både det globale og danske arbejdsmarked har gennem tiden reformeret det arbejdsmiljøretlige system. Arbejdsmiljøloven indeholder i sin formålsbestemmelse, at loven til enhver tid skal være i overensstemmelse med den sociale og tekniske udvikling. Faget tager derfor fat i akutelle emner om skiftende måder at indrette arbejde på. Senest har introduktionen af digitalt arbejde via online platforme og hjemmearbejde på grund af COVID-19 illustreret nye retlige udfordringer inden for arbejdsmiljøretten.

 

Arbejdsmiljøret har traditionelt fokuseret på det fysiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø er imidlertid også af stor samfundsmæssig betydning, hvilket netop er blevet tydeliggjort med en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Faget vil bl.a. behandle de arbejdsmiljøretlige pligter til at forebygge stress, seksuel chikane og anden krænkende adfærd.

 

Formålet med faget er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af arbejdsmiljøretten som retsområde og dets samspil med arbejdsret og sundhedsret.

Dansk arbejdsmiljøret er påvirket af både nordisk arbejdsmiljøret og EU-retlige regler, som også indgår i kurset.

Målbeskrivelser

Kurset skal give deltagerne viden om

 • det arbejdsmiljøretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskelle dele af systemet
 • den arbejdsmiljøretlige retskildestruktur, herunder nordiske, europæiske og internationale retskilders betydning for arbejdsmiljørettens forskellige delområder
 • samspillet mellem arbejdsmiljøretten, arbejdsretten og sundhedsretten.

 

Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

 • identificere konkrete arbejdsmiljøretlige problemstillinger på en måde, der viser indsigt i arbejdsmiljørettens forskellige delområder og overblik over sammenhænge i retssystemet
 • formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 

Kurset skal give deltagerne kompetence til at

 • Redegøre for den arbejdsmiljøretlige organisations- og opgavestruktur
 • Identificere og analysere komplekse arbejdsmiljøretlige problemstillinger
 • Argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en reflekteret afvejning af de retlige argumenter

 

Der vil indgå case-arbejde i undervisningen.
Faget har nær tilknytning til arbejdsret, men det er ikke en forudsætning at have haft faget for at deltage.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der vil i forløbet være tre mundtlige kollektive feedback-muligheder. Ved undervisningsstart, ved midtvejsevaluering og ved kursets afslutning. Herudover påbegyndes alle undervisningsgange med DO-NOW.

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 døgn
Prøveformsdetaljer
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

24.-25. oktober 2022

Reeksamen

24.-25. januar 2023