JJUA55283U Voldgiftsret

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

The Law on Arbitration

Kursusindhold

Mange tvister bliver løst ved voldgift. Det gælder navnlig kommercielle tvister, men også bl.a. sportsretlige tvister løses i vidt omfang ved voldgift. Som erhvervsjurist kan man nærmest ikke undgå at komme i berøring med voldgiftsprocessen i løbet af sin karriere. Voldgiftssager kan være store og komplekse, og de kan give anledning til vanskelige retlige problemstillinger, som ofte kræver kendskab til både dansk lovgivning, internationale konventioner, private voldgiftsinstitutters regelsæt, digitale og andre teknologiske procesredskaber samt forskellige voldgiftstraditioner og -kulturer.

 

I faget Voldgiftsret vil de studerende få indgående viden om reglerne og principperne om voldgiftsaftalen, voldgiftsrettens sammensætning, voldgiftsprocessens gennemførelse, domstolenes rolle i processen, voldgiftskendelsen og kendelsens gyldighed og eksigibilitet.

 

Når den studerende har gennemført faget, vil den studerende kunne koncipere voldgiftsaftaler og håndtere komplekse voldgiftsprocessuelle problemstillinger. Den studerende vil kunne bruge sine færdigheder til at rådgive klienter, træffe afgørelser og udvikle regler og retningslinjer om voldgiftsrelaterede spørgsmål.

Målbeskrivelser

Den studerende vil tilegne sig viden om:

 • De gældende danske regler om voldgiftsaftalen, voldgiftsprocessen og voldgiftskendelsen
 • Relevante udenlandske og internationale regler om voldgiftsaftalen, voldgiftsprocessen og voldgiftskendelsen
 • Reglernes baggrund, formål og bagvedliggende hensyn
 • Reglernes praktiske anvendelse og implikationer

 

Den studerende vil lære at:

 • Identificere de ovennævnte regler og deres fortolkningskilder
 • Analysere komplicerede voldgiftsretlige problemstillinger og løse praktiske voldgiftsrelaterede problemer
 • Forholde sig til reglernes praktiske implikationer

 

Den studerende vil blive i stand til at:

 • Yde konstruktiv rådgivning om anvendelsen af reglerne, herunder både i forbindelse med aftalekoncipering og tvistløsning
 • Træffe velbegrundede afgørelser med hjemmel i reglerne
 • Videreudvikle reglerne til gavn for retsområdets interessenter og resten af samfundet
 1. Jakob Juul og Peter Fauerholdt Thommesen. Voldgiftsret. 3. udgave, Karnov Group 2017

 

 1. Mathias Steinø. Uklare voldgiftsaftaler. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2019, s. 102 ff.

 

 1. Klaus Peter Berger. Institutional arbitration: harmony, disharmony and the ‘Party Autonomy Paradox’. Arbitration International 2018, s. 473 ff.

 

 1. Sylvie Cavaleri. Internationale tvister i VBA: utopi eller realitet? Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2016, s. 459 ff.

 

 1. Johan Tufte-Kristensen og Steffen Pihlblad. Challenge Decisions at the Danish Institute of Arbitration. Journal of International Arbitration 2016, s. 577 ff. (kun side 577-596)
De studerende bør kunne læse, skrive, tale, og forstå dansk og engelsk.
Det vil være en fordel for de studerende at gennemføre faget efter eller sideløbende med faget Civilprocesret.
De studerende vil både skulle løse konkrete cases og udarbejde abstrakte refleksions-essays som forberedelse til de enkelte lektioner. Opgaverne vil kunne bestå i at koncipere aftaler, skrive processkrifter, give strategisk rådgivning, træffe afgørelser eller foreslå regelændringer. De studerende vil på skift, herunder både individuelt og i grupper, skulle præsentere deres besvarelser i undervisningen.
OBS: Voldgiftsret og International Commercial Arbitration udelukker hinanden. Du kan derfor i dit studieforløb kun følge og blive eksamineret i et af disse fag.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 12, 2022

Reeksamen

Uge 32, 2022 - mandag, tirsdag, onsdag