JJUA55282U Videregående EU Indre Markedsret

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Advanced EU Internal Market Law

Kursusindhold

Faget omfatter den materielle EU-ret, hvorfor fokus er det indre marked. Faget tager sit udgangspunkt i en dyb forståelse af formål, funktion og udvikling af det indre marked.  Især den fri bevægelighed af varer, personer, tjenesteydelser, kapital og unionsborgerskabet (herunder bl.a. også det indre markeds funktion, grundbegreber og -principper, lovgivningskompetencerne på området, retten til familiesammenføring og sociale rettigheder og immigration i mere bred forstand) spiller en central rolle.

Hensigten er ikke alene at dække den mere ’klassiske’ del af indre markedsretten, men også at tage et mere dynamisk blik på et Europa under konstant forandring med kontinuerligt nye forandringer dukkende op. Derfor inddrages aktuelle og relevante emner såsom ØMU’en (Den Økonomiske og Monetære Union), retsstatsproblemstillinger (”Rule of Law”), Chartret om grundlæggende rettigheder, den sociale union og covid-19-krisen.

Som mere tværgående temaer indgår især forståelsen af rammerne for EU-Domstolens virke (inkl. bl.a. dens fortolkningsstil og aktivisme-diskussionen), kompetencefordelingen mellem EU og Medlemsstaterne, grundbegrebernes/-princippernes samspil og modspil, forholdet mellem økonomiske og sociale målsætninger, betydningen af de behandlede områder for de europæiske velfærdsstaters indretning og for retsstatsidealerne (”rule of law”).

Målbeskrivelser

Fagets mål er især, at den studerende skal kunne:

 • Analysere, forklare og kritisk evaluere den materielle del af EU-retten, som indgår, jf. ovf. (især fri bevægelighedsbestemmelserne og hertil i et vist omfang ØMU’en og ”Rule of Law”/Chartret om grundlæggende rettigheder).
 • Analysere, forklare og kritisk evaluere EU-Domstolens fortolkning og anvendelse af den i faget relevante ret med fokus på de domme og den litteratur, der er pensum i faget.
 • Perspektivere EU-Domstolens fortolkningsstil og den betydning, som EU-Domstolens domme har, herunder også i forhold til de ovf. angivne tværgående temaer.
 • Identificere det råderum, som EU-Domstolen har overladt til det enkelte medlemsland indenfor fokusområderne.
 • Identificere relevante EU-retlige problemstillinger i en konkret sag eller i et retsvidenskabeligt arbejde, som den studerende får forelagt.
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på konkrete problemstillinger på en systematisk og sammenhængende måde, som viser overblik over og indsigt i de behandlede emner.
 • Perspektivere den behandlede materielle EU-ret (især fri bevægelighedsbestemmelserne og hertil i et vist omfang ØMU’en og ”Rule of Law”/Chartret om grundlæggende rettigheder) til de tværgående temaer.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 • C. Barnard, The Substantive Law of the EU, the four freedoms, Oxford University Press (2019)
 • Dommene i den til faget udarbejdede Domssamling (som angivet i Undervisningsplanen)
 • Den øvrige litteratur som angivet i Undervisningsplanen

 

  

Gode dansk og engelskkundskaber
Det vil være en fordel at have taget BA-faget ”EU-ret”, men også gerne ”Individets grundlæggende rettigheder” og ”Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret” eller tilsvarende. Nærværende fag udelukker at den engelske version deraf kan tages. Man kan derfor i sit studieforløb kun følge og blive eksamineret i ét af disse fag.
Faget fordrer de studerendes aktive deltagelse. Der påtænkes aktiviteter i form af især case-arbejde, domspræsentationer, analyse af udvalgte forskningsbaserede publikationer og et synopsis-værksted.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 25, 2021 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 34 - tirsdag, onsdag, torsdag