JJUA55270U Fondsret - OBS: faget er nedlagt i efterårssemesteret 2020

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Foundation Law - NOTE: the course is cancelled in the autumn semester 2020

Kursusindhold

Fonde og selvejende institutioner spiller en meget stor rolle i det danske samfund via deres uddelinger (i 2017 bevilgede fondene og de fondslignende foreninger i alt ca. 17,1 mia. kr. til almennyttige formål) samt ejerskab til en række af Danmarks største virksomheder. De 100 største fondsejede danske virksomheder omsætter således samlet for omkring 700 milliarder kr. om året og har omkring 140.000 ansatte i Danmark.

 

Faget omhandler fonde og andre selvejende institutioners retsforhold, fra stiftelsen af disse over til den daglige drift af disse frem til opløsning, det være sig som følge af fusion eller likvidation. Fonde opdeles i erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde. Hertil kommer en tredje gruppe som betegnes selvejende institutioner, hvilke er karakteriseret ved at løse offentlige opgaver.

 

Kurset vil endvidere inddrage dele af selskabs- og foreningsretten, idet denne afgrænsning har betydning for forståelse af fonde, ligesom grænsedragningerne til tider kan være hårfine.

 

Dette kursus er tilknyttet FIRE (Fiscal Relations Research Group) samt WELMA (Welfare and Market Research Center).

 

Blandt de problemstillinger som faget vil behandle er:

 • Fondsrettens historie, grundbegreber, karakteristika og rationale.
 • Non-profit begrebet og dets implikationer.
 • Almennytte, almenvelgørenhed og filantropi.
 • Fondsretlige grundsætninger.
 • Ligheder med selskaber og foreninger. Problemstillinger forbundet med stifter og dennes nærtstående.
 • Stiftelse af fonde.
 • Skatte- og afgiftsmæssige forhold.
 • Fondsbestyrelsen og Corporate Governance samt aktivt ejerskab.
 • Vedtægter, formål og permutation.
 • Koncerner og filialer.
 • Uddelingsbegrebet.
 • Kapitalforvaltning og impact investment.
 • Regnskab og revision, herunder revisors rolle.
 • Transaktioner med nærtstående.
 • Fondsmyndigheden.
 • Erstatningsansvar.
 • Udenlandske fonde, trusts m.v.
Målbeskrivelser
 • Redegøre for fondens særlige retlige karakteristika og udfordringer.
 • Viden om og forståelse for fondes rolle i samfundet.
 • Redegøre for teorier om god ledelse i fonde.
 • Identificere, formulere og analysere fondsretlige problemstillinger og komme med velbegrundede løsningsforslag.
 • Diskutere åbenhed og transparens i forhold til fonde virksomhed og uddelinger.
 • Fortolke fondes vedtægter og evaluere behov for ændringer i disse
 • Analysere og diskutere fondes problemstillinger udfordringer og muligheder i relation til virksomhed og uddeling
 • Vurdere erstatningsretlige problemstillinger i forhold til undladelser og handlinger af fondsledelsen
 • Strukturere og gennemføre videnskabeligt problemorienteret projektarbejde alene eller i en gruppe
 • Analysere fondes skatte- og afgiftsmæssige udfordringer
 • Analysere fordele og ulemper ved at stifte fonde samt opløse disse
 • Evaluere organiseringen af fonde og komme med velbegrundelse forslag til alternative modeller
 • Evaluere fondsretlige problemstillinger og valg af organisationsform og –struktur
 • Formidle om fondsretlige forhold på en klar og struktureret måde

Materialesamling bestående af originaltekster samt uddrag af bøger og artikler ca. 375 sider.

 

Endvidere vil lov, lovforarbejder samt praksis blive inddraget.

 

Faget er baseret på dialog og forberedelse hjemme. Cases vil i et vist omfang indgå i undervisningen.
Undervisning og eksamen kan helt eller delvist blive afviklet virtuelt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Faget er nedlagt i efterårssemesteret 2020

Reeksamen

Faget er nedlagt i efterårssemesteret 2020