JJUA55260U Bevisret

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Law of Evidence

Kursusindhold

Kurset tilsigter at give deltagerne forståelse for og evne til at behandle bevisretlige problemer, således som de viser sig i retssager og i forbindelse med administrative afgørelser og domstolsprøvelse heraf. Faget bygger både videre på BA uddannelsens mere grundlæggende procesretlige emner og formueretten, strafferetten og forvaltningsretten, idet bevisretten kan siges at være de regler, der gælder for bedømmelsen af retligt relevante fakta, og dermed den proces, der kan siges at ”virkeliggøre” den materielle ret.

Udover de juridiske regler og den grundlæggende bevisretlige teori vil elementære retspsykologiske teorier og undersøgelser blive gennemgået.

De studerende vil endvidere blive præsenteret for typiske fejlkilder, man skal være opmærksom på i forbindelse med vidners forklaringer, herunder når børn afhøres som vidner og i forbindelse med vidnegenkendelser.

Faget behandler endvidere en række presserende problemstillinger i relation til den øgede digitalisering af samfundet. Der vil blive sat fokus på bevisretlige udfordringer og muligheder i lyset af den digitale udvikling med eksempler fra såvel det formueretlige, det forvaltningsretlige og det strafferetlige område. Faget kan på den måde siges at være tværdiciplinært.

Den studerende skal skrive en synopsis inden for et bevisretligt emne.

 

Følgende emner tages op på kurset:

Almindelige emner:

 • forholdet mellem bevisretten og den materielle ret
 • legal bevisteori og fri bevisbedømmelse efter retsplejeloven 1916
 • ægte og uægte bevisbyrde, formodningsregler og oplysningspligt
 • sandsynlighedsvurderinger
 • vidnebeviset
 • bevisudfordringer- og muligheder ved øget digitalisering
 • DNA-bevis og andre tekniske/sagkyndige beviser
 • Retslægerådets responsa

 

Særlige emner:

Civile sager:

 • bevis i aftaleforhold,
 • bevisproblemer i erstatning uden for kontrakt og i arbejdsretten, herunder i diskriminationssager,
 • bevisproblemer som følge af den digitale udvikling, herunder i forhold til rettighedshåndhævelse.

 

Straffesager:

 • Bevisbyrde og tiltaltes passivitet,
 • identifikationsbevis,
 • forsæt,
 • bevisproblemer som følge af den digitale udvikling, herunder cyber-kriminalitet,
 • bevismuligheder ved bedre udnyttelse af de muligheder, digitaliseringen giver.

 

Administrative sager:

 • En særlig administrativ bevisbyrderegel,
 • udlændingesager,
 • domstolsprøvelse.
Målbeskrivelser

Læringsmålene er følgende:

- redegøre for bevisretlige problemer i forbindelse med retssager og administrative afgørelser,

- redegøre for bevisteorierne samt retsplejelovens og forvaltningslovens bevisregler,

redegøre for og forklare baggrunden for reglerne om bevisbyrde, formodningsregler og oplysningspligt,

- redegøre for de forskellige bevisregler i civilproces, straffeproces og forvaltningsret og diskutere styrker og svagheder ved disse regelsæt,

- forklare og analysere væsentlige domme på det bevisretlige område

- være i stand til ud fra lovtekster at udpege bevisbyrderegler

- identificere relevante bevisretlige problemer i et komplekst materiale,

- analysere komplekse bevisretlige problemstillinger og argumentere for fagligt begrundede løsninger under foretagelse af en kritisk afvejning af de retlige argumenter,

- formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Henrik Zahle, Bevisret. Oversigt, 1994 samt materialesamling. Højst 750 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Det kan være en fordel at have kendskab til civilproces og straffeproces, men det er ikke en forudsætning. Selv om beviser og bevisbedømmelse mv. indgår i de øvrige processuelle fag, er der ikke tale om en egentlig overlapning med de nævnte fag. Det skyldes først og fremmest fokuseringen på bevisretten som disciplin, samt at faget er bredt og dækker både formueretlige emner, offentretlige emner og strafferetlige emner.
Som anført ovenfor indgår der løbende (to studerende per undervisningsdag) fremlæggelse af domme med feedback, gruppeøvelser i bevisbedømmelse, der foretages som såkaldte "voteringsøvelser" ud fra konkrete retssager samt en skriftlig opgave med individuel feedback. Undervisningen anvender digitale læremidler til brug for bl.a. præsentation af materiale og facilitering af gruppeøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives løbende feedback i forbindelse med de studerendes deltagelse i undervisningen, hvori indgår fremlæggelse af domme, gruppeøvelser i bevisbedømmelse samt en bevisretlig opgave med såvel individuel som kollektiv gennemgang og feedback. En del af den løbende feedback vil foregå via digitale læremidler.

Der lægges således såvel op til selvevaluering, hvilket også indgår som en naturlig del af midtvejsevaluering og -status. 

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist. Fristen aftales med underviseren på faget.

Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger