JJUA55248U  Udvidet forvaltningsret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2019

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Advanced Administrative Law - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2019

Kursusindhold

Kurset udgør en overbygning på den undervisning i forvaltningsretlige problemstillinger, som er en del af bacheloruddannelsen. Det tilsigter at give de studerende et indgående kendskab til komplekse dele af forvaltningsretten og en detailviden om den praktiske anvendelse af forvaltningsrettens regler og principper. Der er et stigende antal forvaltningssager ved domstolene, og kurset har bl.a. i det lys relevans for mange slags jurister, herunder f.eks. advokater, jurister ansat ved anklagemyndigheden og jurister ansat inden for den offentlige forvaltning.   

Kurset tilsigter endvidere at udbygge den viden om digital forvaltning, som de studerende har fra bacheloruddannelsen. Hertil kommer en praktisk indføring i arbejdsformen i den moderne offentlige myndighed i stat og kommune. 

Kurset vil bl.a. bestå i en behandling af en række af forvaltningsrettens grundlæggende problemstillinger, som betydeligt mere indgående bygger videre på deltagernes viden fra forvaltningsretten på bacheloruddannelsen. Dette gælder bl.a. mht. lovfortolkning og skønsafvejning, kravene til sagsoplysning og EU-retlige krav til forvaltningsorganerne. Også dele af persondataforordningen af særlig betydning for offentlige myndigheder vil blive undergivet nærmere behandling. Herudover vil en række andre emner blive gennemgået som f.eks. udfordringerne ved digital forvaltning, myndigheders erstatningsansvar, reglerne for offentligt ansattes ytringsfrihed og meddelefrihed samt kravene til embedsmænds neutralitet og loyalitet. Hertil kommer en række yderligere problemstillinger.

Målbeskrivelser
 • Redegøre for forvaltningens opbygning og funktion i stat og kommune
 • Identificere og analysere komplekse forvaltningsretlige problemstillinger med inddragelse af relevante faktiske omstændigheder og relevante retskilder
 • Redegøre for de relevante forvaltningsretlige sondringer
 • Argumentere for forskellige forvaltningsretlige løsninger og træffe et fagligt begrundet valg mellem disse
 • Træffe lovlige og rigtige afgørelser inden for det forvaltningsretlige område
 • Redegøre og argumentere for løsningsmodeller i forhold til de etiske problemstillinger som man møder i den offentlige forvaltning
 • Identificere og analysere problemstillinger og udfordringer i forhold til digitalisering af sagsbehandling og afgørelsesvirksomhed
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Særlig materialesamling.

Omfang ca. 375 sider.

Der forudsættes en aktiv deltagelse fra de studerende.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 43, 2018

Forår: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2019

Reeksamen

Efterår: uge 4, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2019

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 28
 • Forberedelse
 • 178,25
 • I alt
 • 206,25