JJUA55216U  Transportret

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Transport Law

Kursusindhold

Det første og største modul på faget fokuserer på vareomsætning og de grundlæggende transportretlige regler inden for vejtransport, banetransport, lufttransport, søtransport, multimodale transporter og tilknyttede logistikaftaler, samt den bagvedliggende internationale regulering af disse områder. Denne del af kurset er især koncentreret omkring transportvirksomhedens ansvar for godsskader, herunder spørgsmål om ansvarsgrundlag og ansvarsbegrænsninger, og dette ansvars særlige træk som en blanding af et kontraktansvar og et deliktansvar. Det andet modul drejer sig om passagertransport og fokuserer både på ansvar for personskader og forsinkelsesansvar. Såvel international som EU-retlig regulering har betydning for disse problemstillinger, og et grundlæggende tema er samspillet mellem disse regelsæt og betydningen heraf for transporørens ansvar. Kurset rundes af med et mindre modul, der fokuserer på CSR krav inden for transportsektoren og de mulige retlige implikationer heraf.

Målbeskrivelser

Viden: Den studerende skal kunne redegøre for de grundlæggende transportretlige reglers indhold og deres internationale baggrund

Færdigheder: Den studerende skal kunne identificere relevante transportretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale

Kompetencer: Den studerende sættes i stand til selvstændigt at gennemføre analyser på specialeniveau samt at rådgive om transportretlige problemstillinger

  • Per Vestergaard Pedersen: Transportret - introduktion til reglerne om transport af gods, Thomson, 2008.
  • Materialesamling


Pensum er på ca. 600 sider

Der anvendes små cases, som løses i grupper i timerne eller er forberedt hjemmefra. Derudover indgår studenterpræsentationer løbende i undervisningen.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende får individuel feedback på studenterfremlæggelser og kollektiv feedback på mindre opgaver, der løses i grupper i timerne eller som forberedelse til disse.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 23, 2019 - mandag, tirsdag, torsdag

Reeksamen

Uge 33, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5