JJUA55215U Strafferetssagen - praktik og procedure

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Criminal Proceedings - Practice and Procedure

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende redskaber til at håndtere de problemer, der typisk opstår under forberedelsen og afviklingen af straffesager i retten. Kurset er inspireret af de trial advocacy kurser, der tilbydes på mange amerikanske og engelske universiteter. Undervisningen retter sig særligt mod studerende, som påtænker en karriere som anklager, forsvarer eller dommer. Kurset er også egnet for studerende, som deltager i processpil. 


Undervisningen omfatter dels en teoretisk del (straffeproces, bevisret, vidnepsykologi og kommunikationsteori mv.), dels en række praktiske øvelser (forelæggelse, afhøring, bevispræsentation og procedure) og forudsætter derfor aktiv studenterdeltagelse. Undervisningsforløbet vil være bygget op over én enkelt case (en større fiktiv straffesag). En del af undervisningen vil bestå i gæsteforelæsninger, ligesom underviserne vil oplyse om egne sager i retten, som de studerende kan overvære. Undervisning består af forelæsninger, praktiske øvelser og diskussioner.

Målbeskrivelser

De studerende vil opnå viden om, hvordan straffesager føres. De studerende vil opnå færdigheder i at identificere og håndtere både teoretiske og praktiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med straffesagers gennemførelse og vil på baggrund af kurset oparbejde kompetencer, der ruster dem til at håndtere disse problemstillinger sikkert og på et fagligt funderet grundlag.

Janus Beyer "Retorik i retten - bedre forelæggelse, afhøring og procedure", Hans Reitzels Forlag, 1. udgave 2013.

Materialesamling

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Kendskab til straffeproces kan være en fordel, men ikke en nødvendighed. I undervisningen lægges vægt på at forklare og tydeliggøre de relevante principper og bestemmelser i retsplejeloven.
Undervisningen bygges til dels op omkring en case, i forbindelse med hvilken der vil indgå
praktiske øvelser i form af fx forelæggelse, afhøring og procedure.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 178,25
  • Seminar
  • 28
  • I alt
  • 206,25
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Eftersom faget anlægger en praktisk vinkel på undervisningsmaterialet, vil de studerende få rig lejlighed til at prøve sig selv af og vil få mundtlig feedback af undervisere og medstuderende umiddelbart de enkelte øvelser. Hver lektion rundes af med en opsummering af, hvad der er gennemgået i lektionen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve på baggrund af aflevering, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Info følger

Reeksamen

Info følger