JJUA55215U  Strafferetssagen - praktik og procedure

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Criminal Proceedings - Practice and Procedure

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende redskaber til at håndtere de problemer, der typisk opstår under forberedelsen og afviklingen af straffesager i retten. Kurset er inspireret af de trial advocacy kurser, der tilbydes på mange amerikanske og engelske universiteter. Undervisningen retter sig særligt mod studerende, som påtænker en karriere som anklager, forsvarer eller dommer. Kurset er også egnet for studerende, som deltager i processpil.
Undervisningen omfatter dels en teoretisk del (straffeproces, bevisret, vidnepsykologi og kommunikationsteori mv.), dels en række praktiske øvelser (forelæggelse, afhøring, bevispræsentation og procedure) og forudsætter derfor aktiv studenterdeltagelse. Undervisningsforløbet vil være bygget op over én enkelt case (en større straffesag). En del af undervisningen vil bestå i gæsteforelæsninger, ligesom holdet vil overvære en straffesag i retten.

Undervisning består af forelæsninger, praktiske øvelser og diskussioner. Der vil være enkelte gæsteforelæsninger. I forbindelse med undervisning vil holdet overvære mindst én straffesag i
retten. Blandt de centrale emner, der vil blive behandlet på kurset, er:
- aktørernes rolle under straffesagen (anklageren, forsvareren og dommeren)
- praktisk strafproces
- argumentation i retten (retssagens retorik)
- kommunikation i retten (kropssprog, stemmeføring mv.)
- psykologi i retten (vidnepsykologi mv.)
- straffesagens forberedelse (taktiske overvejelser mv.)
- straffesagens indledning i retten (forelæggelse mv.)
- afhøring og modafhøring af tiltalte og vidner
- andre bevismidler (synbare, lydoptagelser mv.)
- anvendelse af visuelle virkemidler i retssalen
(kort, video, fotos, PowerPoint mv.)
- procedure, replik og duplik

Målbeskrivelser

De studerende vil opnå viden om, hvordan straffesager føres. De studerende vil opnå færdigheder i at identificere og håndtere både teoretiske og praktiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med straffesagers gennemførelse og vil på baggrund af kurset oparbejde kompetencer, der ruster dem til at håndtere disse problemstillinger sikkert og på et fagligt funderet grundlag.

Materialesamling. En del materiale er på engelsk.

Kendskab til straffeproces
Undervisningen bygges til dels op omkring en case, i forbindelse med hvilken der vil indgå
praktiske øvelser i form af fx forelæggelse, afhøring og procedure. Overværelse af en
straffesag i løbet af semestret.
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Eftersom faget anlægger en praktisk vinkel på undervisningsmaterialet, vil de studerende få rig lejlighed til at prøve sig selv af og vil få mundtlig feedback af undervisere og medstuderende umiddelbart de enkelte øvelser. Hver lektion rundes af med en opsummering af, hvad der er gennemgået i lektionen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 21, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 31, 2019 - onsdag, torsdag, fredag

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 178,25
  • I alt
  • 206,25