JJUA55210U Retspsykologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Forensic psychology

Kursusindhold

Kurset har til formål at give deltagerne indblik i nogle af retspsykologiens centrale temaer og problemstillinger som udgangspunkt for refleksion og kritisk diskussion. Kursets sigte er at tilbringe de studerende viden om psykologiske teorier og forskning, der har relevans i en juridisk kontekst, særligt indenfor strafferetsprocessen.  

 

Følgende emner behandles:

 • Introduktion til faget og psykologi
 • Psykologiske kriminalitetsteorier og risikomodeller (herunder den bio-psyko-sociale forståelsesramme)
 • Vidnepsykologi (herunder kognition og hukommelsesteori)
 • Afhøringsteori og afhøringsformens betydning for vidneforklaringer
 • Dyssocial personlighedsstruktur (psykopati)
 • Nævningepsykologi og beslutningstagningsprocesser i retten
 • Løgndetektion

 

Kurset indeholder desuden et 2-timers besøg ved Børnehuset, hvor deltagerne bliver introduceret i afhøring af børn fra et praktisk perspektiv.  

Målbeskrivelser

Viden:

 • Den studerende skal gennem kurset tilegne sig viden om de grundlæggende snitflader mellem psykologi og jura, samt de grundlæggende bias, der er i feltet.
 • Være bekendt med og kunne redegøre for kriminalitet/den kriminelle ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme.
 • Være vidende om vidnepsykologiske problemstillinger, herunder den vidnepsykologisk analyseramme og kunne redegøre for disse, samt forskellen på voksne og børn som vidner.

 • Have kendskab til forskellige afhøringsteknikker og kunne redegøre for deres betydning for et vidneudsagn pålidelighed.

 • Have kendskab til socialpsykologiske processer der kan påvirke rettens beslutningstagningsprocesser.

 • Være vidende om forskellige teorier om løgndetektion.

 • Have kendskab til udvalgte komplekse kriminalitetsformer og de retspsykologiske problemstillinger, der knytter sig hertil.

 • Have kendskab til Dyssocial personlighedsstruktur (Psykopati) og kunne diskutere sanktioner i forhold til kriminelle psykopater.


Færdigheder:

 • Kunne identificere risikofaktorer for udvikling af kriminel adfærd og diskutere deres betydning i forhold til risikomodeller.
 • Kunne identificere, analysere og diskutere vidnepsykologiske problemstillinger, herunder børns troværdighed som vidner, særligt i forhold til strafferetlige forhold.
 • Kunne diskutere afhøringsteknikkers anvendelighed i relation vidnepsykologisk viden.
 • Kunne identificere socialpsykologiske faktorer der kan påvirker retslige beslutninger.

 

Kompetencer:

 • Den studerende bliver i stand til at kunne påpege, analysere og diskutere retspsykologiske problemstillinger på et overordnet plan.
 • Den studerende bliver derudover i stand til skriftligt (gennem synopsis) at videreformidle psykologisk viden og forskning på et pensumrelevant selvvalgt område.   

Tine Søberg og Thomas Skou  Roer: Retspsykologi, Materialesamling, 2021. 

 

Samlet pensum ca. 400 sider, hvoraf størstedelen er på engelsk. 

Præsentation og opsummering af læst stof af underviserne. Gruppeopgave, individuel refleksion, forskellige former for øvelser (bl.a. vidne- og afhøringsøvelser). Plenum diskussioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Den studerende vil få løbende feedback gennem kurset i forbindelse med besvarelse af spørgsmål fra underviseren. Derudover vil der blive gjort brug af gruppearbejde hvor den studerende for lejlighed til at diskutere egen viden i forhold til medstuderende.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 24, 2021 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 33, 2021 - onsdag, torsdag, fredag