JJUA55210U  Retspsykologi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Forensic psychology

Kursusindhold

Kurset har til formål at give deltagerne indblik i nogle af strafferetspsykologiens centrale temaer og problemstillinger som udgangspunkt for refleksion og kritisk diskussion. Med kursets særlige vægt på vidnepsykologi tilstræber kurset at bibringe deltagerne øget forskningsbaseret psykologisk forståelse for dette delområde og øgede færdigheder med hensyn til analyse og vurdering af afgivne udsagn.

Målbeskrivelser

Viden:
- Den studerende skal gennem kurset tilegne sig viden om de grundlæggende snitflader mellem psykologi og jura.
- Være bekendt med og kunne diskutere kriminalitet/den kriminelle ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme og sammenholde det med forskellige straffesanktioner.
- Have kendskab til Dyssocial personlighedsstruktur (Psykopati) og kunne redegøre for sanktioner i forhold til kriminelle psykopater.
- Være vidende om vidnepsykologiske problemstillinger, herunder den vidnepsykologisk analyseramme og kunne redegøre for disse, samt forskellen på voksne og børn som vidner.
- Have kendskab til forskellige afhøringsteknikker og kunne redegøre for deres betydning for et vidneudsagn pålidelighed.

Færdigheder:
- Kunne identificere, analysere og diskutere vidnepsykologiske problemstillinger særligt i forhold til strafferetlige forhold.
- Analysere og diskutere børns troværdighed som vidner, primært med udgangspunkt i sager omhandlende sædelighedskriminalitet
- Kunne anvende afhøringsteknikker og diskutere teknikkernes anvendelighed i relation vidnepsykologisk viden.

Kompetencer:
- Den studerende bliver i stand til at kunne på påpege, analysere og diskutere retspsykologiske problemstillinger et overordnet plan. Samt være i stand til at kunne vurdere svagheder og styrke ved et vidneudsagn og afhøringsteknikker, samt at kunne formidle denne viden til andre.

Morten Stauenberg: Retspsykologi, Materialesamling, 2018. 

 

Samlet pensum ca. 400 sider, hvoraf størstedelen er på engelsk. 

Præsentation og opsummering af læst stof af underviseren. Gruppeopgave, individuel refleksion, forskellige former for øvelser (bl.a. vidne- og afhøringsøvelser). Plenum diskussioner.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Den studerende vil få løbende feedback gennem kurset i forbindelse med besvarelse af spørgsmål fra underviseren. Det vil gennem hele kursus blive gjort brug af multiple-choice test hvor den studerende for mulighed for at teste sin egen viden i forhold til pensum og følge udviklingen af denne. Derudover vil der blive gjort brug af gruppearbejde hvor den studerende for lejlighed til at diskutere egen viden i forhold til medstuderende.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

info følger

Reeksamen

info følger

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Seminar
  • 28
  • I alt
  • 206,25