JJUA55207U Pensionsret

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Pension Law

Kursusindhold

Pensionsordningerne er en hjørnesten i velfærdssamfundet. Værdien af private pensionsformuer befinder sig i nærheden af 3.000 mia. kr., fordelt på individuelt eller kollektivt tegnede livs- og pensionsforsikringer, lovregulerede ordninger (ATP og sociale pensioner), pengeinstitutordninger (kapital- og ratepensioner) og firmapensionskasser. Reglerne for de enkelte ordninger er komplicerede og trods de betydelige værdier er mange retsspørgsmål, herunder af aftaleretlig art, uafklarede. Derfor giver pensionsretten mulighed for at arbejde med vanskelige retlige problemstillinger ved brug af både formueretlige og offentligretlige regler.

 

Kurset vil behandle følgende problemstillinger:

 • Introduktion til pensionsretten: Grundbegreber og sammenhænge. Pensionssystemets opbygning (de tre ”søjler”) og retskilder. Betydningen af de pensionsskatteretlige regler.
 • Tjenestemandspension, arbejdsmarkedspension og firmapension.
 • Vilkår i pensionsordninger: Aftaleregulering og dækninger.
 • Det finansielle tilsyn i hovedtræk: Koncessionsreguleringen. Samspillet mellem tilsyns- og aftaleregler. Tilsynets elementer (god skik, solvens mv.). Det tekniske grundlag og dets aftale- og tilsynsretlige betydning. Oplysningsforpligtelser.
 • Pensionsinstitutternes ledelse, rådgivning og sagsbehandling.
 • Familie- og skifteretlige spørgsmål.
 • Aftale- og erstatningsretlige spørgsmål: Hvornår får pensionsløftet retsvirkninger? Garantiers retsvirkninger og fortolkning.
 • Sagsbehandling og rådgivning. Arve- og skifteretlige spørgsmål.
Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende skal opnå kendskab til de forskellige pensionsordningers indhold i et partsperspektiv og i en samfundsmæssig ramme;

Færdigheder:
Den studerende skal kunne 1) identificere retlige problemstillinger ved pensionsordningernes etablering og administration og ved ændringer; 2) forstå de retlige rammer for private og offentligretlige pensionsordninger og samspillet mellem disse ordninger og 3) analysere aftaleretlige, arbejdsretlige, foreningsretlige eller tilsynsretlige problemer i enkelte pensionsordninger;

Kompetencer:
Den studerende skal kunne a) træffe velbegrundede valg om specifikke spørgsmål under administration og opfyldelse af en pensionsordning og b) formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Mads Bryde Andersen og Jesper Mark: Dansk Pensionsret, 2. udg. (2017) – dele af bogen læses alene i hovedtræk.

Andet materiale stillet til rådighed via Absalon.

Pensum omfatter cirka 500 sider.

Kurset gennemføres på en måde, så også personer uden juridisk bacheloreksamen kan deltage. Derfor er det velegnet for forsikringsmatematikstuderende og for praktikere i pensionsbranchen.
Forelæsningsbaseret undervisning med løbende studenterinddragelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • I alt
 • 206,25
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Undervisningen foregår i en løbende dialog med de studerende, som præsenteres for en række konkete problemstillinger under de enkelte lektioner. Derudover gennemføres de almindelige evalueringer planmæssigt.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 24, 2022 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 33, 2022 - onsdag, torsdag, fredag