JJUA55179U Udlændingeret

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

The Law of Foreigners

Kursusindhold

Udlændingeretten i Danmark, sammenholdt med internationale og europæiske forpligtelser på området, bliver ofte udsat for påvirkninger og ændringer som følge af national, europæisk og international politisk kontekst, der ændrer sig hurtigt, bl.a. på grund af migrant- og flygtningestrømme omkring og til Europa.

Formålet med kursusforløbet er at skabe overblik over og forståelse for det danske udlændingeretlige system, således at de studerende kan beskrive, forklare og anvende udlændingesystemets regler, når de løser komplekse udlændingeretlige problemstillinger under hensyntagen til nationale, europæiske og internationale politiske og juridiske forhold. Kurset indeholder en gennemgang af såvel materielle som processuelle regler vedrørende udlændinges retsstilling i relation til indrejse og ophold samt eventuel senere udvisning og tvangsudsendelse af landet. Der fokuseres særligt på de regler, der har praktisk betydning for EU/EØS-udlændinge, udlændinges ophold med henblik på beskæftigelse eller uddannelse, asylansøgere og flygtninge samt familiemedlemmer til herboende personer. Regelgennemgangen vil blive perspektiveret i forhold til den politiske kontekst ved at overveje og analysere lovgivningsprocessen, den politiske beslutningstagning og offentlighedsdebatten.

Undersøgelsen af problemstillinger fra praksis inden for udlændingeret og den politiske kontekst er baseret på den teoretiske gennemgang. I undervisningsforløbet vil der indgå problemorienterede opgaver i grupper. Og der gennemføres et seminar sammen med eksperter på området i form af gæsteforelæsninger.

 

Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Grundbegreber og hovedsondringer i udlændingeretten.
 • Anvendelsen af danske og internationale retskilder.
 • Fælleseuropæisk regulering, herunder EU- og Schengen-samarbejdet på asyl- og immigrationsområdet og Dublin-proceduren.
 • Udlændingemyndighedernes struktur og opgaver.
 • Indrejsebetingelser, herunder visum.
 • Afvisning af asylansøgere og andre persongrupper.
 • Familiesammenføring.
 • Opholdstilladelser til særlige persongrupper, herunder humanitær opholdstilladelse.
 • Opholds- og arbejdstilladelse med henblik på beskæftigelse og studier.

 • Ophold efter EU-reglerne.

 • Flygtningebegreberne.

 • Flygtningestatus og asyl, herunder første asyllands-begrebet.
 • Asylproceduren, herunder Flygtningenævnets klagebehandling.
 • Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser.
 • Repatriering.
 • Udvisning, herunder af EU-borgere
 • Udsendelse, begrænsninger i udsendelsesadgangen.
 • Frihedsberøvelse og andre tvangsforanstaltninger.
Målbeskrivelser

Viden:

 • Redegøre for udlændingesystemets opbygning og funktion, herunder sammenhængen mellem ansøgerens rettigheder og mulighederne for kontrol.
 • Redegøre for ansøgeres retsstilling i forhold til udlændingelovens bestemmelser og kunne forklare forskelle og ligheder mellem forskellige kategorier af ansøgere.
 • Forklare samspillet mellem udlændingeloven i Danmark sammenholdt med Danmarks europæiske og internationale forpligtelser på området.

 

Færdigheder:

 • Analysere komplekse udlændingeretlige problemstillinger.
 • Formulere konkrete problemstillinger i en udlændingeretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
 • Forbinde gennemgangen af udlændingeretten i Danmark til den danske, europæiske og internationale politiske kontekst.

 

Kompetencer:

 • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg ved anvendelse af de generelle udlændingeretlige regler på konkrete cases og problemstillinger.
 • Argumentere for forskellige, fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • Reflektere over den udlændingeretlige regulering i Danmark under hensyntagen til nationale, europæiske og internationale politiske forhold.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.
 • Migrationsjura af Claes Nilas, DJØF Forlag, 2021
 • Uddrag af ”Udlændingeret, Indrejse, visum, asyl, familiesammenføring” af Jens Vedsted-Hansen m.fl., 4. udg., Djøfs Forlag
 • Diverse materiale tilgængeligt på Absalon
Undervisningen tilrettelægges således, at de studerende erhverver den nødvendige teoretiske ballast med henblik både på udfærdigelse af synopser og den mundtlige eksamen. I undervisningen indgår casearbejder og konkrete domme, som de studerende arbejder individuelt med eller i grupper.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at gå til den mundtlige eksamen, at den studerende har afleveret synopsis inden for den fastsatte frist.
Fristen aftales med underviseren på faget.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 24, 2022 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Uge 34, 2022 - mandag, tirsdag, onsdag