JJUA55178U  Terror og ret

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Law and Terrorism

Kursusindhold

Formålet med faget er at give de studerende et grundlæggende kendskab til de mangeartede retlige udfordringer, der opstår i forbindelse med nationale og internationale bestræbelser på at bekæmpe international terrorisme. Faget fokuserer på de nyskabelser inden for retten, der har set dagens lys i løbet af de senere år, og på områder, hvor det endnu er usikkert, hvordan et problemområde kan reguleres retligt. Formålet med kurset er i den forbindelse at give de studerende et overblik over de relevante retlige instrumenter og udfordringer i såvel dansk som international ret inden for flere juridiske discipliner, herunder først og fremmest strafferetten i bred forstand, den humanitære folkeret, EU-retten og menneskeretten. På et mere overordnet plan har kurset til formål at give de studerende redskaberne til at kunne gøre sig mere grundlæggende overvejelser om forholdet mellem frihed og sikkerhed i den internationale terrorbekæmpelse.

Kurset berører de vanskeligheder i såvel national som international ret, der følger af, at der endnu ikke foreligger en universel definition af begrebet ”terrorisme”. Hvordan skal juraen forholde sig til begrebet terror og hvordan har vi her i landet indrettet antiterrorlovgivningen? Siden 9/11 er der gennemført en række terrorpakker samt anden lovgivning med vidtrækkende betydning inden for strafferet, retspleje, udlændingeret, efterretningsvæsen, fængselsvæsen, mv. Kurset berører også de folkeretlige udfordringer, der er et resultat af staters brug af international væbnet magt mod international terrorisme, herunder reguleringen i FN Pagten. Det diskuteres bl.a., hvilke beføjelser Sikkerhedsrådet har til at forpligte staterne til lovgivning og sanktioner. Der er også fokus på, om et land kan bruge væbnet magt mod terrorister i udlandet, ligesom det drøftes, hvorledes folkeretten regulerer konkrete terrorbekæmpende væbnede operationer. Der fokuseres i den forbindelse bl.a. på samspillet mellem menneskerettighederne og den humanitære folkeret. Hvilke begrænsninger lægger de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret på den stat, der ønsker at afhøre, frihedsberøve eller rette et målrettet dødeligt angreb mod en mistænkt terrorist?

Der lægges under hele kurset stor vægt på aktuelle cases og foreliggende praksis, herunder navnlig praksis fra Danmark. Undervejs i kursusforløbet vil der blive arrangeret studiebesøg hos myndigheder og andre virksomheder, der beskæftiger sig med terrorbekæmpelse, såsom Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Udenrigsministeriet, ligesom særlige gæsteforelæsere vil blive inviteret.

Målbeskrivelser

- identificere og analysere relevante retlige problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i et retligt og faktuelt komplekst materiale vedrørende terrorbekæmpelse;

- diskutere fordele og ulemper og foretage en kritisk afvejning heraf vedrørende udformningen af relevante bestemmelser i dansk lovgivning om terrorbekæmpelse

- argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage velbegrundede valg for løsning af generelle og konkrete problemstillinger; samt

- formulere og formidle sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde; samt

- perspektivere kursusfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt.

- Jørn Vestergaard: Forbrydelser og andre strafbare forhold, 2. udgave. Gjellerup 2013, s. 226-248.

- Jørn Vestergaard: Det strafferetlige værn mod terrorisme – nye konventionsforpligtelser mv. Tidsskrift for Kriminalret nr. 4/2006 s. 246-260.

- Jørn Vestergaard: Terrorfremme, bødestraf, rettighedstab, legalitet og ytringsfrihed. Tidsskrift forKriminalret, nr. 4/2014 399-405 (overspringelse: afsnittene 4-7).

- Jørn Vestergaard: Fremmedkrigere i terroristers tjeneste – internationale, europæiske og danske regler om foreign terrorist fighters. Bidrag til bogen Robust forsvar - Juridiske udfordringer... s. 374-418.

- Peter Vedel Kessing: Terrorbekæmpelse og menneskeret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009:

    Kap. 2: ’Terrorisme i fredstid’, s. 39-96

    Kap. 6: ’Balancen mellem sikkerhed og retssikkerhed indenfor det menneskeretlige system’, s. 281-300

    Kap. 7: ’Menneskerettighedernes eksterritoriale status’, s. 301-378

- Anders Henriksen, ‘Jus ad bellum and American Targeted Use of Force to Fight Terrorism Around the World’, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 19 (2014), pp. 211-250

- Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict – International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press (2010):

   Kap. 5: ‘Conflict Status’, s. 149-169

   Kap. 6: ‘Individual Battlefield Status’, s. 186-198 + s. 206-239

- Robert Cryer et al, Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, 3rd edn (2014): Kap. 14 ‘Terrorism’, s. 331-346.

- Kim U. Kjær, ’Udsendelse af udlændinge’ i Lone B. Christensen m.fl., Udlændingeret, 3. udgave, 2006, Kap. 15, s. 743-754

- Anders Henriksen, ’Vilkår for udlændinge på tålt ophold’, UfR 2011 B s. 93-97.

Relevante forskrifter og retspraksis forudsættes bekendt

Mundtlig

Kurset vil ligesom i tidligere semestre blive tilrettelagt i overensstemmelse med de af Studienævnet fastlagte læringsprincipper, hvilket bl.a. indebærer, at de studerende i grupper vil forberede fælles fremlæggelser af cases og undervejs få kommentarer og feedback fra underviseren.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

uge 24, 2020 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

uge 33, 2020 - onsdag, torsdag, fredag

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Seminar
  • 28
  • I alt
  • 206,25