JJUA55177U Sundhedsret

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Health Law

Kursusindhold

Faget bygger videre på en række BA-fag (Erstatningsret, Individets grundlæggende rettigheder, Familieret, EU-ret, Folkeret og Forvaltningsret). Fagets formål er at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere de retlige problemstillinger, som opstår i mødet mellem sundhedsvæsen, samfundsmæssige interesser, digitalisering, patienter og etiske og økonomiske hensyn.

 

Faget er bygget op over fire temaer:

 • Sundhedsvæsen og sundhedspersoner - Organisering, økonomi og prioritering, planlægning, tilsyn, kvalitetssikring, patientsikkerhed, regulering af sundhedspersonale (autorisationssystemet, rettigheder og pligter)
 • Samfund og folkesundhed - Samfundsmæssige interesser i sundhed/teorier om folkesundhed, bekæmpelse af smitsomme sygdomme/epidemier (COVID-19), sundhedsfremme i forhold til kroniske sygdomme, herunder sundhedskampagner, forebyggelse (bl.a. screeningsprogrammer og vaccination), sundhedsberedskab ved miljøtrusler og katastrofer m.v.
 • Patienters rettigheder – grundlæggende patientrettigheder (ret til sundhed / lighed i sundhed, selvbestemmelse, informeret samtykke, fortrolighed og behandling af helbredsdata, aktindsigt, klage, erstatning), svage og udsatte patientgrupper (børn, voksne inhabile, psykiatriske patienter, udokumenterede migranter m.v.).
 • Grænsetilfælde og ny teknologi - Kosmetisk behandling, videnskabelige forsøg, køns- og reproduktive rettigheder, genteknologi, digitalisering, sundheds-IT og anvendelse af big data og AI til udvikling af personlig medicin, livets afslutning (herunder dødshjælp), organdonation.

  

Internationale aspekter, etiske hensyn, digitale og samfundsøkonomiske aspekter vil være gennemgående i alle temaer.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kunne forstå og forklare de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter
 • Kunne redegøre for og forstå den samfundsmæssige interesse i en god folkesundhedstilstand
 • Kunne forstå og forklare på et specialiseret niveau den centrale regulering af relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patient
 • Kunne forstå og forklare de EU- og menneskeretlige problemstillinger som har betydning for relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter
 • Kunne forstå og forklare betydningen af digitalisering, nye sundhedsteknologier og etiske og samfundsøkonomiske hensyn i den retlige regulering af mødet mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter og reflektere kritisk over lovgivningens afbalancering af disse hensyn.

 

Færdigheder:

 • Kunne anvende juridisk metode til at identificere relevante juridiske problemstillinger i relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patient og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
 • Kunne placere konkrete retlige problemstillinger i relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patient i en sundhedsretlig sammenhæng på en måde, som viser overblik og indsigt
 • Kunne analysere komplekse retlige problemstillinger i relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter under inddragelse af folkesundhedsteorier, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsning og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • Kunne træffe fagligt kvalificerede beslutninger og reflektere kritisk over disse

 

Kompetencer:

 • Selvstændigt gennemføre større retsvidenskabelige analyser·
 • Rådgive om sundhedsretlige problemstillinger under inddragelse af samfundsmæssige, økonomiske og etiske hensyn
 • Reflektere kritisk over juraens samfundsmæssige rolle i en dansk og international sammenhæng

Anbefalet litteratur:

 • Mette Hartlev, Katharina Ó Cathaoir og Peter Jakobsen, ”Sundhed og jura – Sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder”, 2022 (ca. 625 sider) 
 • Artikler fra videnskabelige tidsskrifter (f.eks. Juristen, European Journal of Health Law, European Journal of Public Health, Journal of Law, Medicine and Ethics), rapporter fra Det Etiske Råd og EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (i alt ca. 150 sider)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Ingen for jurastuderende. For meritstuderende, tilbydes en kort introduktion (1 time) i retskilder og juridiske metode.
Der vil løbende indgå casearbejde i undervisningen og strukturerede plenumdiskussioner. Som forberedelse til eksamensopgaven (selvstændig skriftlig opgave), vil de studerende skulle præsentere deres emne, problemformulering og disposition i grupper, og modtage feedback fra gruppen og underviserne. Der vil endvidere indgå en workshop, hvor de studerende får mulighed for i grupper at arbejde med et “ukendt” emne inden for en afgrænset tidsramme.
KA-valgfaget Sundhedsret (JJUA55177U) og BA-valgfaget Sundhedsret (JJUB55147U) udelukker hinanden. Du kan derfor i dit studieforløb kun følge og blive eksamineret i et af disse fag.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der anvendes flere forskellige former for feedback (skriftlig, mundtlig, individuel, kollektiv og peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Selvstændig skriftlig opgave
Fagansvarlige fastsætter de emneområder, man kan skrive sin opgave indenfor.
Hjælpemidler

 

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: afleveringsdato - 3. januar 2025

Forår: afleveringsdato - Info følger

Reeksamen

Efterår: afleveringsdato - 12. februar 2025

Forår: afleveringsdato - Info følger