JJUA55176U Straffeprocesret

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Criminal Procedure

Kursusindhold

Der er tale om et centralt juridisk fag, som er afgørende for studerende, der sigter mod ansættelse i retssektoren, dvs. inden for domstolene, anklagemyndigheden eller politiet eller som advokat. Desuden er viden om straffeproces relevant for ansættelse inden for en række administrative områder, f.eks. i justitsministeriet, inden for kriminalforsorgen eller i fængslerne.

Der gennemgås alle de forskellige sagstyper ved domstolene og der gennemgås hele den såkaldte straffesagskæde fra en forbrydelse begås og til en sag herom er afsluttet ved en højere domstolsinstans.

Det er centralt, at de studerende forstår motiverne bag de forskellige aktørers handlemåde i straffeprocessen, og at der inddrages eksempler fra praksis.

På denne måde udbygger faget den grundviden om straffeprocessen, som de studerende har opnået under gennemgangen af den Grundlæggende Strafferetspleje.

 

De studerende vil gennem undervisningsforløbet bl.a. opnå forståelse af følgende emner:

 • Grundprincipperne i strafferetsplejen.
 • Domstolenes, anklagemyndighedens og politiets organisation og kompetencer.
 • Påtaleudøvelse.
 • Beskikkelse af forsvarer samt forsvarets rettigheder og pligter.
 • Den sigtedes beføjelser i strafferetsplejen.
 • Sagstyperne ved domstolene: nævningeager, domsmandssager og tilståelsessager.
 • Straffesagskæden.
 • Efterforskningsforløbet.
 • Bevisprincipper og bevisindsamling.
 • Reglerne om vidneførsel, agenter og anvendelse af politirapporter.
 • Straffeprocessuelle tvangsindgreb, herunder anholdelse og varetægtsfængsling.
 • Hovedforhandlingen i straffesager.
 • Appel og genoptagelse.
 • Danmarks internationale forpligtelser på det straffeprocessuelle område.
 • Agenter og plea-bargain.
Målbeskrivelser
 • Opnår viden om retsvæsenets opbygning og funktion med særligt henblik på strafferetsplejen.
 • Kan identificere de relevante regler inden for strafferetsplejen og anvende dem på konkrete eksempler.
 • Kan redegøre for de internationale regler på området.
 • Kan redegøre for procesgangen i straffesager.
 • Kan redegøre for og forklare motiverne bag aktørernes handlemåde i straffesager.
 • Kan analysere komplekse straffeprocessuelle problemstillinger, vurdere dem fagligt og kritisk analysere dem ud fra retlige argumenter.

Trine Baumbach og Thomas Elholm, Straffeprocessens katekismus, 2021.

Materialesamling.

Endvidere vil en række andre tekster inden for forskellige straffeprocessuelle emner indgå.

 

Undervisningen tilrettelægges således, at de studerende gennem undervisningsforløbet får den nødvendige teoretiske ballast til at indgå i forskellige former for interaktiv læring. I undervisningen indgår domsanalyser, casearbejder og studenterpræsentationer, som de studerende tilrettelægger individuelt eller i grupper.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig

Der tilrettelægges løbende feedback mellem lærere og de studerende under hele undervisningsforløbet. I undervisningen gennemgås konkrete eksempler og retsafgørelser, og de studerende får i små grupper mulighed for at udrede straffeprocessuelle problemstillinger og forelægge dem i plenum.

Der foretages løbende evaluering af fremdriften i faget samt en slutevaluering af, at de studerende har opnået den fornødne viden og færdigheder.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

efterår: uge 1, 2022 - onsdag, torsdag, fredag

forår: uge 23, 2022 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

efterår: uge 7, 2022 - mandag, tirsdag, onsdag

forår: uge 33, 2022 - tirsdag, onsdag, torsdag