JJUA55165U Praktisk aftaleret

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Contract Law in Practice

Kursusindhold

Faget giver de studerende en forståelse for centrale problemer vedrørende forhandling og koncipering af kommercielt prægede aftaler. Kursets første halvdel (der baseres på bogen Praktisk aftaleret, 5. udg., 2019) behandles en række reguleringsområder, der går igen i kommercielle aftaleforhold. I anden halvdel af kurset (der baseres på bogen Enkelte transaktioner, 3. udg., 2016) gennemgår, bl.a. på grundlag af aftaleeksempler, en række enkelte kommercielle aftaleforhold og deres reguleringsbehov. Kurset berører en række obligationsretlige og aftaleretlige problemstillinger, og perspektiverer for så vidt disse fagelementer fra den juridiske bacheloruddannelse.


Første del: Tværgående aftaleretlige spørgsmål

 • Aftaleforhandling
 • Koncipering og aftaleslutning. Definitioner. Aftalens endelighed. Afslutningsformer. Forhold efter aftaleindgåelsen.
 • Aftalens grundregulering: Partsregulering. Forholdet til tredjeparter. Forholdet til det offentlige.
 • Den primære ydelse: Realydelsen. Pengeydelsen. Accessoriske ydelser. Kreditormedvirken.
 • Ophør og genforhandling: Udløb og forældelse. Opsigelse. Ændringsregulering.
 • Misligholdelse: Hoved- og biforpligtelser. Opfyldelsesbeføjelser. Erstatningsbeføjelsen. Gensidighedsbeføjelser. Umulighed og force majeure. Fællesproblemer.
 • Konfliktløsning: Lovvalg og værneting. Voldgift. Alternativ konfliktløsning

 

Anden del: Enkelte aftaleforhold

 • Etablering og konstitution. Interessentskaber og samejeforhold. Aktionæraftaler. Joint ventures. Virksomhedsoverdragelser.
 • Finansiering: Finansieringstransaktioner. Pengelån. Kaution. Finansiel leasing. Factoring. Finansiering ved erklæringer mv.
 • Arbejdsopdrag. Ansættelsesaftaler. Direktøraftaler.
 • Produktion og afsætning: Levering/aflevering. Aftaler om produktionsresultatet. Outsourcing og facility management.
 • Anskaffelse af produktionsudstyr: It-aftaler. Aftaler om teknisk vedligeholdelse. Producent/distributør-transaktioner.
 • Informationshåndtering: Aftaler om hemmeligholdelse og immaterialrettigheder. Licensaftaler.
 • Kombinerede transaktioner: Franchising. Strategiske alliancer. Pengeløse transaktioner.
Målbeskrivelser

Viden:

Den studerende skal forstå de aftaleretlige og formueretlige regler, der har juridisk og forretningsmæssig betydning for indgåelse og opfyldelse af udvalgte, centrale kommercielle aftaler;

 

Færdigheder:

Den studerende skal kunne vise hvordan den formueretlige aftale praktisk understøtter beslutninger om virksomhedens etablering, udvikling, drift og omsætning;

 

Kompetencer:

Den studerende skal kunne redegøre for de forretningsmæssige formål og udfordringer, der gør sig gældende i udvalgte kommercielle transaktioner

Mads Bryde Andersen: Praktisk aftaleret, 5. udgave 2019. 

Mads Bryde Andersen: Enkelte transaktioner, 4. udg. 2022. 

Pensum omfatter cirka 950 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Forelæsningsbaseret undervisning med løbende studenterinddragelse.
Praktisk aftaleret indgår i et fagligt fællesskab med en række andre kontraktretlige fag på KA-uddannelsen, nemlig Drafting and Negotiating International Contracts, Entrepriseret, Finansieringsret, Forsikringsret, It-kontraktret og Maritim kontraktret.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Undervisningen foregår i en løbende dialog med de studerende, som præsenteres for en række konkete problemstillinger under de enkelte lektioner. Derudover gennemføres de almindelige evalueringer planmæssigt.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Hjælpemidler

Læs en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, herunder formkrav, omfang og frister i eksamenskataloget
 

Læs om praktiske eksamensforhold på KUnet
 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 3 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: Info følger

Reeksamen

Efterår: uge 8 - tirsdag, onsdag, torsdag

Forår: Info følger