JJUA55160U Offentlig forvaltning - OBS: FAGET ER NEDLAGT I EFTERÅRSSEMESTERET 2018

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Public administration - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE AUTUMN SEMESTER 2018

Kursusindhold

Faget er i særklasse tværvidenskabeligt med retsteori og politisk teori som hovedingredienser, men tillige med inddragelse af elementer af ledelses-, organisations- og beslutningsteori. Som sådan er faget et empirisk modstykke til forvaltningsretten, som traditionelt bærer betegnelsen forvaltningslære. Fagets hovedproblemstillinger knytter sig til de organer, der udgør den offentlige forvaltning, deres organisering og indbyrdes relationer såvel som samspillet mellem disse og den politiske ledelse og det omgivende samfund. Faget er i udgangspunktet beskrivende med vægt på de historiske udviklingslinjer og teorier om den indbyggede dynamik i udviklingen af den administrative organisation, herunder teorier af såvel politologisk som retsvidenskabelig art. Kendskab til den almene forvaltningsrets grundsætninger og den forfatningsretlige ramme er en fordel, men ikke en nødvendig forudsætning.

Målbeskrivelser

Viden: Den studerende skal kunne redegøre for de klassiske og nyere opfattelser af offentlig forvaltning som bureaukrati, udviklingen af den offentlige forvaltning i nyere tid og principper for forvaltningens organisering og styring med en opdeling af forvaltningen i centraladmini-strationen og kommunalforvaltningen som de grundlæggende aktører.

Færdigheder: Den studerende skal kunne sætte lovgrundlaget for forvaltningens virksomhed ind i en større samfundsmæssig, politologisk og organisatorisk sammenhæng, der har betydning for de praktiske muligheder og begrænsninger, som de offentlige myndigheder og institutioner agerer under.

Kompetencer: Kendskab til de faktiske vilkår for at drive offentlig administration kan sikre et mere realistisk grundlag for juristers bidrag til løsning af konkrete og generelle problemer. Samtidig skabes en dybereliggende forståelse af de – delvis – modstående hensyn til borgernes retssikkerhed og effektiviteten af den administrative virksomhed, som altid må afvejes i en juridisk virksomhed. Herudover kan det forbedre juristens muligheder for at indgå i tværfaglige samarbejder med andre generalister i administrationen.

• Carsten Henrichsen: Offentlig forvaltning – Grundbog i forvaltningslære. C.E.C. Gads Forlag, 3. udg. 2012. Hele bogen er pensum med undtagelse af kap. 1.1-1.4, kap. 2, kap. 3.2-3.3., kap. 4 og kap. 11.2-11.3, der er supplerende/anbefalet læsning.

• Carsten Henrichsen: Kilder til studiet af offentlig forvaltning - Materialesamling til Forvaltningslære 2005 med senere tilføjelser. Materialesamlingen er lagt ud på Absalon. Udvalgte dele er supplerende/anbefalet læsning.

 

Samlet pensum andrager cirka 565 sider.

Ingen særlige faglige forudsætninger, men et vist kendskab til de forvaltningsretlige grundprincipper og den forfatningsretlige ramme for folkestyret er en fordel.
Undervisningen er i udgangspunktet faktabaseret med fokus på de generelle principper for forvaltningens organisation og virkemåde. Tyngdepunktet i undervisningen er imidlertid problembaseret med vægt på identifikation og diskussion af – skiftende – aktuelle problemstillinger. Herudover inddrages opgaver, der fokuserer på faktuelle elementer i faget, samt casemateriale til illustration og uddybning af særlige emner og diskussionspunkter.
Beslægtede fag (eventuelle beslægtede fag eller beslægtede fagområder):
Forvaltningsret, kommunalret, offentlig personaleret, socialret, sundhedsret og miljøret.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Seminar
  • 28
  • I alt
  • 206,25
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback gives som udgangspunkt som løbende feedback i undervisningsforløbet. Undertiden benyttes tillige – som ved spot-opgaver – individuel feedback på opgavebesvarelser eller – som ved multiple choice opgaver – kollektiv feedback. Derudover påregnes det at få de studerende til at arbejde mere selvstændigt med stoffet gennem kursorisk inddragelse af tværgående elementer, som behandles i lærebogens 1. del med indledning til studiet af offentlig forvaltning, der er overspringelse.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 1, 2019 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Uge 7, 2019 - mandag, tirsdag, onsdag