JJUA55150U Kollektiv arbejdsret

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Collective Labour Law

Kursusindhold

Den kollektive arbejdsret beskæftiger sig med det særlige retssystem, som regulerer indgåelse og håndhævelse af kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet. De kollektive aftalerelationer er sparsomt reguleret i lovgivningen, og organisationernes egne regler (især de såkaldte hovedaftaler) spiller derfor en central rolle. Reglernes nærmere indhold er i vidt omfang udviklet gennem Arbejdsrettens og de øvrige fagretlige retsorganers praksis. Kurset lægger derfor også vægt på at træne deltagerne i juridisk argumentation gennem diskussion af konkrete retsafgørelser. Der lægges tillige vægt på at inddrage de menneskeretlige og EU-retlige retskilder som spiller en stigende rolle for området.

Kurset fokuserer på følgende hovedemner:

 • Den kollektive arbejdsrets særegne karakter og dens forhold til den almindelige formueret
 • Organisationerne og deres centrale rolle i overenskomstsystemnet
 • Etablering af overenskomstforhold, fortolkning og anvendelse af overenskomster samt opsigelse heraf
 • Aftale- og samarbejdsrelationer på den enkelte arbejdsplads, herunder arbejdsgivers ledelsesret, samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter
 • Konfliktrettens og fredspligtens grundlæggende rolle i overenskomstsystemet, herunder forligsmægling (statens Forligsinstitution) og lovindgreb i arbejdskonflikter
 • Det fagretlige processystem, dvs. Arbejdsretten, faglig voldgift og bodsansvar

 
Kollektiv arbejdsret bygger videre på BA-valgfaget Arbejdsret, men til dels også på fag som Erstatning og kontrakt, Obligationsret, og Individets grundlæggende rettigheder. Det vil være en fordel – men er ikke en forudsætning – at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv arbejdsret.

Målbeskrivelser

Kurset skal give deltagerne en dybtgående viden om

 • den kollektivarbejdsretlige retskildestruktur, de grundlæggende begreber samt menneskeretlige og EU-retlige forpligtelsers betydning for indretningen af retsområdet
 • de grundlæggende regler om forenings- og kollektiv aftalefrihed, indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, lokale aftale- og samarbejdsrelationer, konflikret og fredspligt samt det fagretlige system
 • organisationernes og de fagretlige organers centrale betydning for retsudviklingen på den kollektive arbejdsrets område
 • samspillet mellem danske regler og menneskeretlige og EU-retlige forpligtelser

 
Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

 • identificere relevante kollektivarbejdsretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet
 • analysere konkrete problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende begreber og regler
 • argumentere for forskellige mulige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der illustrerer forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 
Kurset skal give deltagerne kompetence til at

 • rådgive om kollektivarbejdsretlige problemstillinger, herunder kunne argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
 • foretage selvstændige analyser af komplekse kollektivarbejdsretlige problemstillinger, herunder vurdere internationale forpligtelsers konkrete betydning
 • reflektere kritisk over retsafgørelser fra såvel de fagretlige instanser, de almindelige domstole og europæiske retsinstanser
 • perspektivere de kollektivarbejdsretlige normer i en bredere arbejdsmarkedsmæssig og samfundsmæssig kontekst
 • Jens Kristiansen, Den kollektive arbejdsret, 3. udgave, 2014 (ca. 600 sider)

 • Udvalgte artikler m.m. (ca. 150 sider)
De primære læringsaktiviteter vil være koncentreret om gruppe- og plenumdiskussioner af retsafgørelser og cases. Der kan også blive tale om studenter-præsentationer af retsafgørelser.
Kollektiv arbejdsret og Ansættelsesret giver en specialiseret gennemgang af arbejdsrettens to kerneområder. Der er en nær sammenhæng mellem kurserne i Kollektiv arbejdsret og Ansættelsesret, men de overlapper ikke hinanden. Det vil være en fordel - men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret inden man følger Kollektiv arbejdsret og/eller Ansættelsesret.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: afleveringsdato: 20. januar 2021

Forår: afleveringsdato: 23. juni 2021

Reeksamen

Efterår: afleveringsdato: 26. februar 2021

Forår: afleveringsdato: 27. august 2021